آربیتراژ, پاورپوینت آربیتراژ, دانلود رایگان پاورپوینت آربیتراژ, دانلود پاورپوینت آربیتراژ, دانلود پاورپوینت در مورد آربیتراژ, تحقیق آربیتر

دانلود محصول پاورپوینت نظريه قيمت گذاری آربيتراژ با کد فروش ۱۹۷۱۱۲۷


دانـلـود پاورپوینت مدیریت بـا عـنـوان، نظريه قيمت گذاری آربيتراژ بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت :  مقدمهنظريه قيمت گذاری آربيتراژمفروضات APTسرمايه گذاران به دنال بازدهی با ريسک متعادل هستند ؛ آنها ريسک گريزند و به دنبال پيشينه سازی ثروت نهايي شان هستند؛سرمايه گذاران می توانند در نرخ بدون ريسک, وام بگيرند و يا وام بدهند.هيچ محدوديت بازاری, همانند هزينه هايي مبادلاتی , ماليات يا محدوديت فروش استقراضی وجود ندارد.درحالی که APT مفروضات کمتری نسبت به CAPM دارد, ليکن دو فرض خاص دارد:سرمايه گذاران بر تعداد و همچنين تعيين عواملی که به صورت سيستمی در قيمت گذاری داراييها مهم اند, توافق دارند؛هيچ گونه فرصت سود آربيتراژ(بدون ريسک) وجود ندارد.۳)استخراج مدلمدل دو عاملیAPT دو عاملیمعادله ۱ مدل چند عاملیمعادله ۲ APT چند عاملی۴٫روش شناسايي تخمين و آزمون APTبرای فن تخمين همزمان ويژگي ها و عامل ها از دو شيوه مجزا استفاده می شود.۱- ويژگيهای ورقه مدل APT2- عامل Ij ويژگي ورقه bij قيمتهای بازاری ريسک۲-الف)مجموعه ای از پديده های کلان اقتصادی که احتمال دارد بازده را تحت تأثير قرار دهند در نظر گرفت …