پاورپوینت,آموزش,ادبیات پایه نهم,درس سیزدهم

دانلود محصول پاورپوینت قابل ویرایش آموزش ادبیات فارسی نهم درس سیزدهم (آشنای غریبان) همراه با صوت متن در۲۵ اسلاید با کد فروش ۱۹۷۲۳۳۹


پاورپوینت آموزش ادبیات پایه نهم درس سیزدهم (آشنای غریبان) همراه با صدا در 25 اسلاید  شامل: ۱-پخش صوتی متن درس ۲-معنی ابیات همراه با آرایه ها ۳-معنی واژه ها ۴- خود ارزیابی  5- نوشتن ۶- تاریخ ادبیات (معرفی قیصر امین پور) دانشیار …

پاورپوینت,آموزش,ادبیات پایه نهم,درس دوازدهم

دانلود محصول پاورپوینت قابل ویرایش آموزش ادبیات فارسی نهم درس دوازدهم (پیام آور رحمت) همراه با صوت متن در ۱۸ اسلاید با کد فروش ۱۹۷۲۲۸۹


پاورپوینت آموزش ادبیات پایه نهم درس دوازدهم (پیام آور رحمت) همراه با صدا در 18 اسلاید  شامل: ۱-پخش صوتی متن درس ۲-معنی واژه ها ۳- خود ارزیابی  4- نوشتن ۵- حکایت (شامل پخش صوتی متن، معنی حکایت و تاریخ ادبیات) دانشیار …

پاورپوینت,آموزش,ادبیات پایه نهم,درس یازدهم

دانلود محصول پاورپوینت قابل ویرایش آموزش ادبیات فارسی نهم درس یازدهم (زن پارسا) همراه با صوت متن در۲۷ اسلاید با کد فروش ۱۹۷۱۸۷۳


پاورپوینت آموزش ادبیات پایه نهم درس یازدهم(زن پارسا) همراه با صدا در 27 اسلاید  شامل: ۱-پخش صوتی متن درس ۲-معنی عبارت های درس ۳-معنی واژه ها ۴- خود ارزیابی  5- نوشتن ۶- تاریخ ادبیات (معرفی عطّار نیشابوری) دانشیار …

پاورپوینت,آموزش,ادبیات پایه نهم,درس دهم

دانلود محصول پاورپوینت قابل ویرایش آموزش ادبیات فارسی نهم درس دهم (آرشی دیگر) همراه با صوت متن در ۴۰ اسلاید با کد فروش ۱۹۷۱۵۲۶


پاورپوینت آموزش ادبیات پایه نهم درس دهم(آرشی دیگر) همراه با صدا در 40 اسلاید  شامل: ۱-پخش صوتی متن درس ۲-معنی ابیات همراه با آرایه ها ۳-معنی واژه ها ۴ – خود ارزیابی  5 – نوشتن ۶- حکایت (شامل پخش صوتی متن، معنی حکایت و تاریخ ادبیات) دانشیار …

پاورپوینت,آموزش,ادبیات پایه نهم,درس نهم

دانلود محصول پاورپوینت قابل ویرایش آموزش ادبیات فارسی نهم درس نهم همراه با صوت متن در ۲۵ اسلاید با کد فروش ۱۹۷۰۷۵۱


پاورپوینت آموزش ادبیات پایه نهم درس نهم همراه با صدا در 25 اسلاید  شامل: ۱-پخش صوتی متن درس ۲- معنی واژه ها ۳ – خود ارزیابی  4 – نوشتن ۵ – تاریخ ادبیات(معرفی خواجه نصیرالدین توسی و ابوریحان بیرونی) دانشیار …