اصول اولیه آمادگی در فوتبال,آمادگی در فوتبال,آفوتبال,

دانلود محصول دانلود تحقیق درمورد اصول اولیه آمادگی در فوتبال با کد فروش ۱۹۷۱۳۲۸

دانلود تحقیق درمورد اصول اولیه آمادگی در فوتبال   5صفحه فرمتword اصول اولیه آمادگی در فوتبال هر مربی برای سازماندهی یک تیم فوتبال و تمرین باید ۴ رکن اساسی را در نظر بگیرد به شکلی که هر یک از تمرینات و گردهمایی در تیم در راستای تقویت یکی از ارکان چهارگانه باشد. به عقیده تمامی کارشناسان ، تاکتیک با هوش بازیکنان رابطه مستقیم دارد و بازیکناناین چهار رکن عبارتند از : الف – تکنیک ب- تاکتیک ج-آمادگی جسمانی د-آمادگی روانی هر یک از ارکان فوق دارای تعریف مشخصی می باشند که به قرار ذیل هستند : تکنیک : عبارت است انجام حرکاات انفرادی صحیح با توپ و بدون توپ. توسعه تکنیک تابع مراحل زیر است: • مرحله فراگیری • مرحله پیشرفت • مرحله تسلط یا مهارت (انجام تکنیک در شرایط مسابقه) • مرحله استادی تاکتیک : تاکتیک عبارت است از انجام برنامه های دستجمعی در سه زمان • حمله یا زمان مالکیت توپ …