فیلم آموزشی,اقتصاد دهم,انسانی,شاخص های اقتصادی

دانلود محصول فیلم آموزشی اقتصاد دهم انسانی، فصل چهارم از بخش اول: شاخص های اقتصادی (۲) با کد فروش ۱۹۷۲۲۰۲


فیلم آموزشی اقتصاد دهم فصل دوم از بخش اول:شاخص های اقتصادی (۲) مباحث این جلسه: درآمد کل، محاسبه تولید کل، شاخص های نسبی، محاسبه به قیمت ثابت و جاری تهیه کننده: آزاده رحیمی نیا کارشناس ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه اصفهان   اثر فوق به سفارش گروه اقتصاد آموزش و پرورش تولید شده است و به تأیید دکترمهدی طغیانی از مؤلفین کتاب اقتصاد دهم و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان رسیده است. …

فیلم آموزشی,اقتصاد دهم,انسانی,شاخص های اقتصادی

دانلود محصول فیلم آموزشی اقتصاد دهم انسانی، فصل چهارم از بخش اول: شاخص های اقتصادی (۱) با کد فروش ۱۹۷۱۷۷۲


فیلم آموزشی اقتصاد دهم فصل دوم از بخش اول: شاخص های اقتصادی(۱) مباحث این جلسه: تولید کل، شروط حسابداری، تولید ملی و تولید داخلی، تولیدات خالص و ناخالص تهیه کننده: آزاده رحیمی نیا کارشناس ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه اصفهان   اثر فوق به سفارش گروه اقتصاد آموزش و پرورش تولید شده است و به تأیید دکترمهدی طغیانی از مؤلفین کتاب اقتصاد دهم و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان رسیده است. …

فیلم آموزشی,اقتصاد دهم,انسانی,بازار

دانلود محصول فیلم آموزشی اقتصاد دهم انسانی، فصل سوم از بخش اول: بازار با کد فروش ۱۹۷۱۶۴۵


فیلم آموزشی اقتصاد دهم فصل دوم از بخش اول: بازار مباحث این جلسه: بازار، رفتار اقتصادی تولید کننده، رفتار اقتصادی مصرف کننده، قیمت و مقدارتعادلی، بازار رقابتی و بازار انحصاری  تهیه کننده: آزاده رحیمی نیا کارشناس ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه اصفهان   اثر فوق به سفارش گروه اقتصاد آموزش و پرورش تولید شده است و به تأیید دکترمهدی طغیانی از مؤلفین کتاب اقتصاد دهم و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان رسیده است. …

فیلم آموزشی,اقتصاد دهم,انسانی,تولید

دانلود محصول فیلم آموزشی اقتصاد دهم انسانی، فصل دوم از بخش اول: تولید با کد فروش ۱۹۷۱۶۳۲


فیلم آموزشی اقتصاد دهم فصل دوم از بخش اول: تولید مباحث این جلسه: تولید، حیازت، انواع تولید، عوامل تولید، منابع تولید، محاسبه درآمد وسود  تهیه کننده: آزاده رحیمی نیا کارشناس ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه اصفهان   اثر فوق به سفارش گروه اقتصاد آموزش و پرورش تولید شده است و به تأیید دکترمهدی طغیانی از مؤلفین کتاب اقتصاد دهم و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان رسیده است. …