بدنسازی,برنامه بدنسازی,بدنسازی فوتبال,تحقیق دانلود برنامه بدنسازی پیشنهادی آماده سازی یک تیم فوتبال در زمان قبل از فصل

دانلود محصول دانلود برنامه بدنسازی پيشنهادی آماده سازی يک تيم فوتبال در زمان قبل از فصل با کد فروش ۱۹۷۱۳۲۵

  دانلود برنامه بدنسازی پيشنهادی آماده سازی يک تيم فوتبال در زمان قبل از فصل ۹صفحه فرمتword برنامه بدن سازی پيشنهادی آماده سازی يک تيم فوتبال در زمان قبل از فصل نکات مورد توجه به هنگام اين برنامه تمرينی: در خلال تمرينات بدنی ضروری است تمرينات تکنيک نيز در هر جلسه انجام شود. دوهای سرعتی کوتاه و شديد با حداکثر توان، ۱۰ متر، ۲۰ متر، زمان فعاليت ۳ الی ۴ ثانيه، ۱۰ الی ۲۰ ثانيه استراحت غير فعال در بين هر فعاليت، نسبت فعاليت به استراحت ۱ به ۳ دوهای سرعتی کوتاه و شديد با حداکثر توان ۳۰ متر، ۶۰ متر، زمان فعاليت ۴ الی ۱۰ ثانيه، ۲۰ الی ۴۰ ثانيه استراحت غير فعال در بين هر فعاليت، نسبت فعاليت به استراحت ۱ به ۳ دوهای سريع بلند با ۷۰ الی ۸۰% توان، ۱۰۰ متر، ۲۰۰ متر، ۱۵ الی ۳۰ ثانيه، ۴۵ الی ۹۰ ثانيه استراحت فعال در بين هر فعاليت، نسبت فعاليت به استراحت ۱ به ۳ حجم تمرين: طول مدت يک جلسه تمرين فوتبال را گويند. …