دانلود مقاله انواع اتصالات درجوشکاری

همه چیز در مورد دانلود مقاله انواع اتصالات درجوشکاری در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل دانلود مقاله انواع اتصالات درجوشکاری جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: دانلود مقاله انواع اتصالات درجوشکاری

دسته بندی: برق

تگ (نشان): دانلود انواع اتصالات جوشکاری,دانلود اتصالات درجوشکاری,دانلوداتصالات جوشکاری,اتصالات جوشکاری,جوشکاری

فایل های مرتبط با موضوع دانلود مقاله انواع اتصالات درجوشکاری

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

دانلود مقاله انواع اتصالات درجوشکاری

دانلود مقاله انواع اتصالات درجوشکاری

مشخصات فایل
 
 
نوع فایل: word
تعداد صفحات:۱۶
 
 
چکیده:
انواع اتصالات در جوشکاری و نحوه جوشکاری:
 در ساخت سازه های فولادی جوشی ، اتصالات مختلفی وجود دارد که از نظر شکل اتصال می توان آنها را به انواع زیر تقسیم بندی کرد. الف ) اتصال لب به لب ( Butt Joint) این نوع اتصال در شکل های مختلفی جهت ضخامت های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد : کمتر از ۵ میلی متر به صورت لب به لبه ساده مطابق شکل بالا ۵ -۱۵ میلی متر به صورت لب به لب جناغی ( نیم جناغی یکطرفه…

f48.ir

مطالعه عددی مشخصات گذرای ترانزیستورهای اثرمیدانی مبتنی برنانو نوارهای گرافن….

همه چیز در مورد مطالعه عددی مشخصات گذرای ترانزیستورهای اثرمیدانی مبتنی برنانو نوارهای گرافن…. در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل مطالعه عددی مشخصات گذرای ترانزیستورهای اثرمیدانی مبتنی برنانو نوارهای گرافن…. جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: مطالعه عددی مشخصات گذرای ترانزیستورهای اثرمیدانی مبتنی برنانو نوارهای گرافن….

دسته بندی: برق

تگ (نشان): مطالعه عددی,مشخصات گذرای ترانزیستور,اثرمیدان,برنانو نوارهای گرافن,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع مطالعه عددی مشخصات گذرای ترانزیستورهای اثرمیدانی مبتنی برنانو نوارهای گرافن….

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

مطالعه عددی مشخصات گذرای ترانزیستورهای اثرمیدانی مبتنی برنانو نوارهای گرافن....

مطالعه عددی مشخصات گذرای ترانزیستورهای اثرمیدانی مبتنی برنانو نوارهای گرافن….

 فهرست:
فهرست:۳
فهرستجدولها۵
چکیده۸
فصلاول۱۰
مقدمه۱۰
فصلدوم۱۷
۲-۱- معرفينانونوارگرافن۱۷
۲-۱-۱- روشهایتولیدگرافن :۲۴
۲-۱-۱-۱- لیتوگرافیپرتوE24
۲-۱-۱-۲- روش‌پوستهپوستهکردنمیکرومکانیکی :۲۵
۲-۱-۱-۳- روشرشدهمبافته :۲۶
۲-۱-۱-۴- روشرسوبنشانیبخارشیمیایی(CVD) :26
۲-۱-۱-۵- روشتهیهگرافنازاکسیدگرافیت :۲۷
۲-۱-۱-۶- گرافنمصنوعی :۲۸
۲-۱-۱-۷- سنتزگرافنازگرافیتبااستفادهازروشهایحرارتی:۲۸
۲-۱-۱-۸- سنتزنانوريبون‌هايگرافنيدروننانولوله‌هايكربني :۲۸
۲-۲-…

f48.ir

ﻣﻮﺗﻮر ﺧطی…..

همه چیز در مورد ﻣﻮﺗﻮر ﺧطی….. در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل ﻣﻮﺗﻮر ﺧطی….. جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: ﻣﻮﺗﻮر ﺧطی…..

دسته بندی: برق

تگ (نشان): ﻣﻮﺗﻮر ﺧطی,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع ﻣﻮﺗﻮر ﺧطی…..

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

ﻣﻮﺗﻮر ﺧطی.....

ﻣﻮﺗﻮر ﺧطی…..

 فصل اول
تاریخچه و مقدمه
 1-1.تاریخچه و ﻣﻘﺪمه ﻣﻮﺗﻮر ﺧطی
درﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در اﺑﺪاع واﺧﺘﺮاع وﺳﺎﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴﺎن از ﺧﻮاص ﺣﺮﮐﺖ دورانی و ﺧطی ﮔﺎمی اﺳﺎسی در ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدن ﺗﻤﺪن اﻧﺴﺎنی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر می رود و اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﭼﺮخ ﺳﻔﺎلگری و ﭼﺮخ اراﺑﻪ آﻏﺎز و ﺑﻪ اﺧﺘﺮاع اﻧﻮاع ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی الکترومکانیکی ﺧﺘﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن…

f48.ir

مزایای نیروگاه های بادی مجهز به DFIG

همه چیز در مورد مزایای نیروگاه های بادی مجهز به DFIG در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل مزایای نیروگاه های بادی مجهز به DFIG جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: مزایای نیروگاه های بادی مجهز به DFIG

دسته بندی: برق

تگ (نشان): مزایای نیروگاه های بادی,مجهز به DFIG,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع مزایای نیروگاه های بادی مجهز به DFIG

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

مزایای نیروگاه های بادی مجهز به DFIG

مزایای نیروگاه های بادی مجهز به DFIG

خلاصه
امروزه در میان چندین توپولوژی توربین بادی ، غالباً از توربین های بادی سرعت متغیر با بکارگیری ژنراتور القایی دو سو تغذیه ای (DFIG)[1] استفاده میشود [۱]. از جمله مزایای نیروگاههای بادی مجهز به DFIG می توان به موارد زیر اشاره کرد: انعطاف پذیری لازم برای کنترل توان اکتیو و راکتیو، قابلیت ردیابی حداکثر توان (MPPT)[2] توسط کنترل کننده سرعت ، استرس مکانیکی کم و مقیاس کوچک مبدل پشت به پشت [۲][۳].
کنترل توان در توربین های بادی سرعت ثابت به صورت مکانیکی و در…

f48.ir

نهان نگاری در تصاویر سه بعدی بر اساس ویژگی عمق….

همه چیز در مورد نهان نگاری در تصاویر سه بعدی بر اساس ویژگی عمق…. در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل نهان نگاری در تصاویر سه بعدی بر اساس ویژگی عمق…. جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: نهان نگاری در تصاویر سه بعدی بر اساس ویژگی عمق….

دسته بندی: برق

تگ (نشان): نهان نگاری در تصاویر سه بعدی,ویژگی عمق,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع نهان نگاری در تصاویر سه بعدی بر اساس ویژگی عمق….

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

نهان نگاری در تصاویر سه  بعدی بر اساس ویژگی عمق....

نهان نگاری در تصاویر سه بعدی بر اساس ویژگی عمق….

 چکیده
چشم‌انداز سه‌بعدیازیک انسان شامل مجموعه‌ای اززیرسیستم‌ها است که بهطورهمزمان و مجزا از هممشغول به کارهستند. مغز انسان بابهره‌گیریازانواعمختلفاطلاعات بصری(نشانه‌های عمق)موجوددر صحنه اقدام به ادراک عمق تصویر می‌کند.برخی ازنشانه‌هایعمق با یک چشم قابل درک می‌باشند؛ مانند سایه،چشم‌انداز[۱]، تغییر دید ناشی از حرکت[۲]وغیره. نشانه‌های دیگر مانند عمقوهمگرایی،نیازمندهمکاریدو چشم بایکدیگر است.بیشتر…

f48.ir

واکاوي پارسنج هاي انتقال داده با فيبر نوري بر پايه مدولاسيون آشوبگونه….

همه چیز در مورد واکاوي پارسنج هاي انتقال داده با فيبر نوري بر پايه مدولاسيون آشوبگونه…. در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل واکاوي پارسنج هاي انتقال داده با فيبر نوري بر پايه مدولاسيون آشوبگونه…. جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: واکاوي پارسنج هاي انتقال داده با فيبر نوري بر پايه مدولاسيون آشوبگونه….

دسته بندی: برق

تگ (نشان): واکاوي پارسنج هاي انتقال داده,فيبر نوري بر پايه مدولاسيون,آشوبگونه,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع واکاوي پارسنج هاي انتقال داده با فيبر نوري بر پايه مدولاسيون آشوبگونه….

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

واکاوي پارسنج هاي انتقال داده  با فيبر نوري بر پايه مدولاسيون آشوبگونه....

واکاوي پارسنج هاي انتقال داده با فيبر نوري بر پايه مدولاسيون آشوبگونه….

 فصل اول : مباني نظريه آشوب
چکيده..مقدمه………۱
۱-۲- مفاهيم وتاريخچه آشوب………۳
۱-۳- نخستين شناخت آشوب در الکترونيک با استفاده از يک مدار الکتريکي ساده….۶
۱-۴- بازخورد(فيدبک)، علت اصلي بروز رفتار آشوبي……۱۳
۱-۵- نگاه درست به مساله آشوب و موارد استفاده از آن…………………………………………………….۱۴
۱-۶- دلايل گرايش به موضوع آشوب……………………………………………………………………………..۱۵
۱-۷- مروري بر فصل هاي…

f48.ir

پروژه شبیه سازی ماشین سنکرون (توربین بخار) در اثر گشتاور ورودی پله و مشاهده تغییرات توان در متلب با گزارش کامل

همه چیز در مورد پروژه شبیه سازی ماشین سنکرون (توربین بخار) در اثر گشتاور ورودی پله و مشاهده تغییرات توان در متلب با گزارش کامل در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پروژه شبیه سازی ماشین سنکرون (توربین بخار) در اثر گشتاور ورودی پله و مشاهده تغییرات توان در متلب با گزارش کامل جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پروژه شبیه سازی ماشین سنکرون (توربین بخار) در اثر گشتاور ورودی پله و مشاهده تغییرات توان در متلب با گزارش کامل

دسته بندی: برق

تگ (نشان): شبیه سازی ماشین سنکرون,پروژه شبیه سازی برق,شبیه سازی در متلب با گزارش

فایل های مرتبط با موضوع پروژه شبیه سازی ماشین سنکرون (توربین بخار) در اثر گشتاور ورودی پله و مشاهده تغییرات توان در متلب با گزارش کامل

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

پروژه شبیه سازی ماشین سنکرون (توربین بخار) در اثر گشتاور ورودی پله و مشاهده تغییرات توان در متلب با گزارش کامل

پروژه شبیه سازی ماشین سنکرون (توربین بخار) در اثر گشتاور ورودی پله و مشاهده تغییرات توان در متلب با گزارش کامل

فایل ارائه شده با عنوان شبیه سازی ماشین سنکرون (توربین بخار)در اثر گشتاور ورودی پله و مشاهده تغییرات توان بصورت کامل و تست شده، به همراه کد شبیه سازی متلب(m.file+mdl) و گزارش کامل پرژه در Word ارائه می گردد.
پروژه ارئه شده شامل موارد زیر می باشد:

هدف:
شبیه ­سازی یک ماشین سنکرون توربین بخار (قطب صاف) با گشتاور ورودی پله و مشاهده­ ی تغییرات توان اکتیو و راکتیو و همچنین مشاهده­ ی تغییرات توان ناشی از کاهش ۳۰ درصدی گشتاور پله­ ی ورودی.
فهرست…

f48.ir

دانلود مقاله شبکه های توزیع برق

همه چیز در مورد دانلود مقاله شبکه های توزیع برق در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل دانلود مقاله شبکه های توزیع برق جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: دانلود مقاله شبکه های توزیع برق

دسته بندی: برق

تگ (نشان): دانلودشبکه های توزیع برق

فایل های مرتبط با موضوع دانلود مقاله شبکه های توزیع برق

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

دانلود مقاله شبکه های توزیع برق

دانلود مقاله شبکه های توزیع برق

مشخصات فایل
 
 
نوع فایل: word
تعداد صفحات: ۱۴
 
 
مقدمه : شبکه های توزیع در اکثر کشورهای در حال توسعه و جهان سوم با استفاده از هادی های لخت اجرا می شوند. این در حالی است که مصرف کنندگان انرژی الکتریکی در کشورهای پیشرفته بویژه در طی چند دهه اخیر شاهد روند رو به رشد استفاده از انواع خطوط هوائی عایق شده در شبکه های توزیع هوایی می باشند. از این سیستم کابل می توان بطور موقت یا دائم استفاده نمود . از نظر اجرایی و نگهداری، هزینه این سیستم…

f48.ir

دانلود مقاله اتصالات شبکه فولادی

همه چیز در مورد دانلود مقاله اتصالات شبکه فولادی در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل دانلود مقاله اتصالات شبکه فولادی جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: دانلود مقاله اتصالات شبکه فولادی

دسته بندی: برق

تگ (نشان): دانلود اتصالات شبکه فولادی

فایل های مرتبط با موضوع دانلود مقاله اتصالات شبکه فولادی

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

دانلود مقاله اتصالات شبکه فولادی

دانلود مقاله اتصالات شبکه فولادی

مشخصات فایل
 
 
نوع فایل: word
تعدادصفحات: ۹
 
 
چکیده:
انواع اتصالات ساختمان فولادی: اتصال ساده ( مفصلی ) : اتصال مفصلی یا ساده اتصالی است که تنها برای تحمل بار قائم طراحی می شود و در محل اتصال هیچگونه لنگری وجود ندارد. ( درصد گیرداری کمتر از ۲۰ درصد است و نیروها از نوع برشی می باشند)
 
 
فروشگاه فایل ایرانیان…

f48.ir

پروژه شبیه سازی توزیع خطوط پتانسیل مقره های پوشیده از برف به روش اجزای محدود در متلب

همه چیز در مورد پروژه شبیه سازی توزیع خطوط پتانسیل مقره های پوشیده از برف به روش اجزای محدود در متلب در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پروژه شبیه سازی توزیع خطوط پتانسیل مقره های پوشیده از برف به روش اجزای محدود در متلب جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پروژه شبیه سازی توزیع خطوط پتانسیل مقره های پوشیده از برف به روش اجزای محدود در متلب

دسته بندی: برق

تگ (نشان): شبیه سازی مقره ها در متلب,پروژه برق قدرت

فایل های مرتبط با موضوع پروژه شبیه سازی توزیع خطوط پتانسیل مقره های پوشیده از برف به روش اجزای محدود در متلب

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

پروژه شبیه سازی توزیع خطوط پتانسیل مقره های پوشیده از برف به روش اجزای محدود در متلب

پروژه شبیه سازی توزیع خطوط پتانسیل مقره های پوشیده از برف به روش اجزای محدود در متلب

فایل ارائه شده شبیه سازی، مقاله انگلیسی تحت عنوان شبیه سازی توزیع خطوط پتانسیل مقره های پوشیده از برف به روش اجزای محدود
(  Potential and electric-field calculation along anice-covered composite insulator with finite-element method) به همراه اصل مقاله انگلیسی، کد متلب(m.file)، ترجمه خلاصه ای از مقاله در قالب گزارش کامل پروژه و بصورت Word ارائه می گردد. فایل گزارش در ۱۵ صفحه شامل فهرست مطالب زیر تدوین گردیده است. کدها بصورت تست شده و بی نقص می باشند.
هدف مقاله:
هدف از این مقاله، استفاده از…

f48.ir