بهینه سازی سیستم ذخیره انرژی هیدرولیکی, شبیه سازی متلب سیستم ذخیره انرژی هیدرولیکی, شبیه سازی سیمولینک سیستم ذخیره انرژی هیدرولیکی, شبیه سا?

دانلود محصول دانلود شبیه سازی متلب بهینه سازی سیستم ذخیره انرژی هیدرولیکی با کد فروش ۱۹۷۲۴۳۱


            فایل های شبیه سازی شامل موضواعات زیر است : -عملکرد سیستم های ذخیره انرژی هیدرولیکی معمولی – بهینه سازی طراحی سیستم های ذخیره انرژی که برای کاربرد های انرژی موج (در زمانی که مشخصات خاص ورودی قدرت دارد)  مورد استفاده قرار می گیرد . و در دو پوشه تقسیم بندی شده است : پوشه ی اول : “سیستم احیا” که شامل فایل های زیر است : ۱- ‘Hydraulic_Energy_Regeneration_System.mdl’  مدل سیمولینک سیستم احیای انرژی (توجه شود سه فایل بعدی نیز باید اجرا شود تا مدل سیمولینک ارور ندهد) ۲- ‘Parameters_Hyd_E_Reg_Sys.m’  فایل شبیه سازی که شامل شرایط اولیه و تمام پارامتر های اجزای سیستم است. این مدل تابع اولیه است و بصورت خودکار توسط مدل سیمولینک بارگذاری می شود ۳- ‘BWR_Eqn.m’ شامل یک تابع است که در مدل شماره ۲ مورد استفاده قرار می گیرد و برای یافتن حجم اولیه گاز مورد استفاده قرار می گیرد. ۴- ‘plotdata.m’ فایلی که برای تولید نتایج شبیه سازی استفاده می شود   پوشه دوم : ‘سیستم ذخیره انرژی موج&rs …