پاورپوینت, درس شانزدهم , تاریخ (۱),ایران و جهان باستان, پایه دهم, هنر و معماری

دانلود محصول پاورپوینت درس شانزدهم تاریخ (۱) ایران و جهان باستان با کد فروش ۱۹۷۱۱۶۵


  هنر و معماری، نه فقط جلوه گاه ذوق و ظرافت و حس زیبایی شناسی هنرمندان است، بلکه مُعَرِّف اندیشه ها، باورها و ارزش های مورد قبول جامعه نیز هست. در این درس، شما با بررسی وضعیت هنر و معماری ایران در عصر باستان، ویژگی های برجستۀ آن و خلاقیت ها و ابتکارات ایرانیان در این عرصه را شناسایی و ارزیابی می نمایید.   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۳۹ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.   …

پاورپوینت, درس سیزدهم , تاریخ (۱),ایران و جهان باستان, پایه دهم, اقتصاد و معیشت

دانلود محصول پاورپوینت درس سیزدهم تاریخ (۱) ایران و جهان باستان با کد فروش ۱۹۷۱۱۵۶


  کشاورزی و دامداری در درس ۸ خواندید که بومیان ایران پیش از ورود آریایی ها، از جملۀ نخستین مردمانی بودند که از حدود ۱۰ هزار سال پیش شروع به کشاورزی و اهلی کردن حیوانات کردند. پس از آن، کشاورزی همواره نقش بسیار تعیین کنند های در تأمین نیازهای مادی ساکنان این مرز و بوم داشته و مالیات های بخش کشاورزی یکی از منابع مهم درآمد سلسله های حکومتی بوده است.   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۴۰ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. …

پاورپوینت, درس چهاردهم , تاریخ (۱),ایران و جهان باستان, پایه دهم, دین و اعتقادات

دانلود محصول پاورپوینت درس چهاردهم تاریخ (۱) ایران و جهان باستان با کد فروش ۱۹۷۱۱۵۸


    دین و باورهای دینی در طول تاریخ، جایگاه مهمی در زندگی اجتماعی و شک لدادن به اندیشه و رفتار انسان ها داشته اند. همچنین باورها و ارزش های دینی در پیدایش و فراز و فرود تمد نها بسیار اثرگذار بوده اند. در این درس، شما با بررسی باورهای دینی ایرانیان در عصر باستان، تأثیرات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آنها را تجزیه و تحلیل می نمایید.   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۳۴ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. …

پاورپوینت, درس پانزدهم , تاریخ (۱),ایران و جهان باستان, پایه دهم, زبان و آموزش

دانلود محصول پاورپوینت درس پانزدهم تاریخ (۱) ایران و جهان باستان با کد فروش ۱۹۷۱۱۶۲


  خط، زبان، علم و آموزش، ستون های استوار تمدن محسوب می شوند؛ و نقش مهمی در انتقال میراث فرهنگی و تمدنی یک جامعه به نسل های بعدی و ملت های دیگر دارند. در این درس، شما با بررسی وضعیت زبان، ادبیات و شیوه های تعلیم و تربیت در ایران باستان، تأثیر هریک از این عناصر فرهنگی را بر شکوفایی تمدنی و تداوم تاریخی در آن دوره ارزیابی می کنید.   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۳۲ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. …

پاورپوینت, درس یازدهم, تاریخ (۱),ایران و جهان باستان, پایه دهم, آیین کشورداری

دانلود محصول پاورپوینت درس یازدهم تاریخ (۱) ایران و جهان باستان با کد فروش ۱۹۷۱۱۵۲


    در این درس، شما با استفاده از شواهد و مدارک معتبر تاریخی و باستان شناختی، نظام حکومتیِ ایران باستان را مطالعه و بررسی کرده و شیوه های مدیریتی، تشکیلات اداری، نظامیِ آن دوره و کارکرد آنها را ارزیابی می نمایید.   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۴۹ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. …

پاورپوینت, درس دوازدهم , تاریخ (۱),ایران و جهان باستان, پایه دهم, جامعه و خانواده

دانلود محصول پاورپوینت درس دوازدهم تاریخ (۱) ایران و جهان باستان با کد فروش ۱۹۷۱۱۵۵


  بررسی اوضاع اجتماعی گذشته، موضوعی جالب و درخور اهمیت است؛ چراکه مردم و جامعه، از ارکان اساسی هر تمدن و یا کشوری محسوب می شوند. در این درس، شما با بررسی وضعیت و موقعیت قشرها و طبقات جامعه در دوران باستان، شرایط نظام اجتماعی و روابط حاکم بر آن را ارزیابی می نمایید.   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۳۵ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.   …

پاورپوینت, درس اول, تاریخ (۱),ایران و جهان باستان, پایه دهم

دانلود محصول پاورپوینت درس اول تاریخ (۱) ایران و جهان باستان با کد فروش ۱۹۷۱۱۲۹


شما تاکنون مطالب مختلفی دربارۀ تاریخ و گذشته خوانده و یا شنیده اید. حتماً این سؤال ها به ذهن شما راه یافته که تاریخ چیست؟ مورّخان چگونه و با استفاده از چه منابعی تاریخ را می نویسند؟ و اصلاً چرا باید تاریخ خواند؟ در این درس شما با کاوش دربارۀ چیستی علم تاریخ، شیوه های تاریخ نگاری و کارکردهای آن، پاسخ این پرسش ها را جست و جو نموده و قادر خواهید بود که دربارۀ یک موضوع تاریخی، طرح سادۀ پژوهشی بنویسید.   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۴۸ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. …