ورم پستان گاو,تحقیق ورم پستان گاو,مقاله ورم پستان گاو

دانلود محصول دانلود تحقیق درمورد ورم پستان گاو با کد فروش ۱۹۷۱۹۸۷

دانلود تحقیق درمورد ورم پستان گاو   4صفحه فرمتword ورم پستان گاو                    برای ساده کردن این موضوع بی نهایت پیچیده، ورم پستان به دو بخش تقسیم می شود، ورم پستان ناشی از عوامل واگیردار که در غده پستانی قرار دارند و می توانند بوسیله ماشین شیردوشی و شیردوشها پخش شوند، و ورم پستان ناشی از عوامل محیطی که بصورت طبیعی باعث ایجاد عفونت در غده پستانی نمی شوند اما زمانی که محیط نگهداری گاو، سرپستانها و پستانها (یا آسیبهای مربوط به این قسمتها) یا ماشین شیردوشی، آلوده به این ارگانیسمها شوند و این میکروبها به مخزن سرپستان دسترسی پیدا کنند، می توانند باعث ایجاد ورم پستان شوند.   ارگانیسمهای واگیردار شایع شامل Streptococcus agalactiae، Streptococcus dysgalactiae، Staphylococcus aureus، و گونه های Mycoplasma sp. می باشند. ارگانیسمهای محیطی شامل Escherichia coli، Klebsiella pneumonia، Enterobacter aerogenes، Serratia sp.، Proteus sp.، Pseudomonas sp.، و سایر استافیلوکوکهای گرم منفی، کوآگ …