پاورپوینت, گفتار اول, فصل چهارم ,زیست شناسی (۱), پایه یازدهم , دوره دوم متوسطه, رشته علوم تجربی, ارتباط شیمیایی, تنظیم شیمیایی

دانلود محصول پاورپوینت گفتار اول فصل چهارم زیست شناسی (۲) پایه یازدهم با کد فروش ۱۹۷۰۸۴۸


  پیک های کوتاه بُرد پیک کوتاه برد، چنانکه از نام آن پیداست، بین یاخته هایی ارتباط برقرار می کند که در نزدیکی هم اند و حداکثر چند یاخته با هم فاصله دارند. ناقل عصبی یک پیک کوتاه برد است. این پیک از یاختۀ پیش سیناپسی ترشح و بر یاختۀ پس سیناپسی اثر می کند. پیک، چگونه یاختۀ هدف را از میان انبوه یاخته ها پیدا می کند و پیام را اشتباهی به یاختۀ دیگر نمی رساند؟ یاختۀ هدف، برای پیک گیرنده ای دارد (شکل ۱). مولکول پیک، تنها بر یاخته ای می تواند تأثیر بگذارد که گیرندۀ آن را داشته باشد و این یاخته، همان یاختۀ هدف است.   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۱۳ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. …

پاورپوینت, گفتار دوم, فصل چهارم ,زیست شناسی (۱), پایه یازدهم , دوره دوم متوسطه, رشته علوم تجربی, غده های درون ریز, تنظیم شیمیایی

دانلود محصول پاورپوینت گفتار دوم فصل چهارم زیست شناسی (۲) پایه یازدهم با کد فروش ۱۹۷۰۸۴۹


  غده زیر مغزی (هیپوفیز) غدۀ زیر مغزی تقریباً به اندازۀ یک نخود است و با ساق های به زیرنهنج (هیپوتالاموس) متصل است(شکل ۵). این غدّه درون یک گودی، در استخوانی از کف جمجمه جای دارد. غدۀ زیر مغزی سه بخش دارد که پیشین، میانی و پسین نامیده می شوند. عملکرد بخش میانی در انسان به خوبی شناخته نشده است.   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۳۹ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. …