دکتر شمس السادات زاهدی , زاهدی , دکتر زاهدی ,تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها, خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها, دانلود خلاصه کتاب تجزی

دانلود محصول پاورپوینت کتاب تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها تالیف دكتر شمس السادات زاهدي دانشگاه پیام نور با کد فروش ۱۹۷۱۷۶۲


دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان ، خلاصه کتاب تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها تالیف دكتر شمس السادات زاهدي دانشگاه پیام نور بخشی از متـنِ ایـن  پاورپوینت : تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها تعداد : ۳ واحد منبع : تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها مؤلف : دكتر شمس السادات زاهدي     فصل اول سيستم و نگرش سيستمي اهداف كلي :۱- آشنايي با مفهوم سيستم۲- آشنايي با طبقه بندي سيستم ها۳- آشنايي با خواص سيستم۴- آشنايي با نظريه عمومي سيستم ها۵- شناخت نگرش سيستمي ۱- سيستم مجموعه اي است از اجزاي به هم پيوسته كه به علت وابستگي حاكم بر اجزاي خود كليت جديدي را احراز و از نظم و سازمان خاصي پيروي مي كند. درتعريف سيستم ، اولاً مفهوم كليت ، ثانياً روابط متقابل بين اجزا ، ثالثاً وجود هدف سه خصلت اساسي است كه با گرد آمدن آنها واژه سيستم به هر موجوديتي امكان پذير استسيستم ها مارا احاطه كردهاند . ما محيط بر سيستم و محاط در آنها هستيموجود هر يك از ما سيستمي است كه از اجزايي مرتبط تشكيل شده استنمونه هايي از سيستم سيستم ها بي شمارند برخي از سيستم ها عبارتند از ملكولها ، سلولها ، نباتات ، حيوانات …