دکتر مهدی الوانی , دکترشمس السادات زاهدی , مباحث ویژه درمدیریت دولتی, خلاصه کتاب مباحث ویژه درمدیریت دولتی, دانلود خلاصه کتاب مباحث ویژه درمد

دانلود محصول پاورپوینت کتاب مباحث ويژه مديريت دولتي تالیف دكتر مهدي الواني و دكتر شمس السادات زاهدي دانشگاه پیام نور با کد فروش ۱۹۷۱۷۵۲


دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان ، خلاصه کتاب مباحث ويژه مديريت دولتي تالیف دكتر مهدي الواني دكتر شمس و السادات زاهدي دانشگاه پیام نور بخشی از متـنِ ایـن  پاورپوینت : مباحث ويژه در مديريت منبع : مباحث ويژه درمديريت دولتي مـولــف : دكتر مهدي الواني دكتر و شمس السادات زاهدي       فصل اول هدف كلي: آشنايي با روش مورد پژوهي به عنوان يكي از روش هاي آموزشي در مديريت و چگونگي تنظيم قضاياي مربوط به مديريت و آشنايي با نحوه نجزيه و تحليل قضاياي سازمانيقضيه: شرح يك سلسله حقايق در زمينه رويدادهايي واقعي و توصيف مشكلات آنها جهت تجزيه و تحليل‌‌‌‍ ، نتيجه گيري و راه حل يا بيقضيه سازماني: موضوع يا مســئله اي از مقطعي از زند گي سازماني جهت تجزيه و تحليل و راه حل يابي   مراحل تدوين قضيه : ۱- دريافت و تبيين مشكل۲- جمع آوري اطلاعات ۳-تدوين نهايي قضيهنحوه تجزيه و تحليل قضيه مطالعه دقيق قضيه و تبيين مشكلتعيين راه حل هاي مختلفتعيين پيامدهاي هر راه حلانتخاب مناسب ترين راه حلاطمينان از كارآوري راه حل هاسياهه عوامل مؤثر در تجزيه و تحليل قضاياي سازمان تاريخچ …