دکتر مهدی الوانی , شمس السادات زاهدی , مباحث ویژه در مدیریت دولتی, خلاصه کتاب مباحث ویژه در مدیریت دولتی, دانلود خلاصه کتاب مباحث ویژه در مدی

دانلود محصول پاورپوینت کتاب مباحث ويژه در مديريت دولتي تالیف سید مهدی الوانی و شمس السادات زاهدی دانشگاه پیام نور با کد فروش ۱۹۷۱۷۱۶


دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان ، خلاصه کتاب مباحث ويژه در مديريت دولتي تالیف سید مهدی الوانی و شمس السادات زاهدی دانشگاه پیام نور بخشی از متـنِ ایـن  پاورپوینت : مقدمهمورد پژوهي درمباحث ويژه مديريت دولتيتعريف قضيه: شرح يك سسله حقايق درزمينه رويدادهائي واقعي و توصيف مشكلات آنها به منظورتجزيه و تحليل . نتيجه گيري و راه حل يابي . (فصل اول ) قضيه سازماني :عبارت از موضوع يا مسأله اي كه از برش يا مقطعي از زندگي سازماني ،گزينش شده و مورد توجه و تجزيه و تحليل قرار مي گيرد و براي آن راه حل يابي مي شود.نحوه تدوين قضيه :۱- دريافت و تبيين مشكلبرای تبیین مشکل باید به محیط واقعی سازمان واردشدو از میان مسایل ومشکلات آن یکی را برگزید و در قالب قضیه تنظیم کرد.تشخیص مشکل و تبیین دقیق آن در موفقیت مراحل بعدی نقش تعیین کننده دارد.۲- جمع آوری اطلاعات در باره مشکلوقتی مشکل مشخص شد بایستی در باره آن اطلاعات بیشتری کسب شود. در تدوین قضیه می توان از روشهای:مصاحبه و مشاهده در جهت جمع آوری اطلاعات مدد جست.در مصاحبه بایستی به نکات زیر توجه نمود: به آنچه مصاحبه شونده میگوید دقیقا گوش داد.به آنچه مصاحبه ش …

مباحث ویژه در مدیریت دولتی, خلاصه کتاب مباحث ویژه در مدیریت دولتی, دانلود خلاصه کتاب مباحث ویژه در مدیریت دولتی, دانشگاه پیام نور , دانلود کتا

دانلود محصول پاورپوینت کتاب مباحث ويژه در مديريت دولتي تالیف دكتر امير خاني دانشگاه پیام نور با کد فروش ۱۹۷۱۷۲۵


دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان ، خلاصه کتاب مباحث ويژه در مديريت دولتي تالیف دكتر امير خاني دانشگاه پیام نور بخشی از متـنِ ایـن  پاورپوینت : هدف از اين درس آشنائي دانشجويـان با ويژگي هـا و موقعيت ها ومسائل جاري سازمانهاي دولتي و پيوندي  بيــن نظــر وعمل و افــزايش دانـش و مهـارت عقلــي دانشجويـان است در اين راسـتا ضمن تعاريـف قضيه سازماني تعدادي از قضايا ومسائل و مشكلات سازمانها همراه با ارائه راه حلها پرداخته خواهد شد . مقدمه امروزه دگرگوني شايان توجهي در روندي كه ثقل آن بيشتر به سوي نظريه پردازي متمايل بوده رخ داده است وتوجه وتاكيد بر واقعيتهاي ملموس دنياي سازماني در برنامه ريزيهاي مربوط به آموزش رشته مديريت روند رو به رشدي رايافته است در حقيقت با چنين تمهيدي است كه فر گيرنگان دانش مديريت را مي توان به گونهاي آماده ساخت كه فاصله طولاني بين نظر وعمل را پل زنند و به مدد نظريه هاي سازگار با ويژگيهاي موقعيتي كه در آن قرار دارند به حل معضلات واقعي بپردازند وعلم خويش را كاربرد عملي بخشند … تـوضـیـحــاتِ فـایــل : – این فایل با فرمت power point ( قابل ویرایش ) در اخت …

سید مهدی الوانی , شمس السادات زاهدی , مباحث ویژه در مدیریت دولتی, خلاصه کتاب مباحث ویژه در مدیریت دولتی, دانلود خلاصه کتاب مباحث ویژه در مدیر

دانلود محصول پاورپوینت کتاب مباحث ويژه در مديريت دولتي تالیف سید مهدی الوانی و شمس السادات زاهدی دانشگاه پیام نور با کد فروش ۱۹۷۱۶۹۶


دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، خلاصه پاورپوینت کتاب مباحث ويژه در مديريت دولتي تالیف سید مهدی الوانی و شمس السادات زاهدی دانشگاه پیام نور بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : مقدمهامروزه دگرگوني شايان توجهي در روندي كه ثقل آن بيشتر به سوي نظريه پردازي متمايل بوده رخ داده است وتوجه وتاكيد بر واقعيتهاي ملموس دنياي سازماني در برنامه ريزيهاي مربوط به آموزش رشته مديريت روند رو به رشدي رايافته است در حقيقت با چنين تمهيدي است كه فر گيرنگان دانش مديريت را مي توان به گونهاي آماده ساخت كه فاصله طولاني بين نظر وعمل را پل زنند و به مدد نظريه هاي سازگار با ويژگيهاي موقعيتي كه در آن قرار دارند به حل معضلات واقعي بپردازند وعلم خويش را كاربرد عملي بخشند در مديريت دانش ومهارت هر دو ضروري هستندتاكيد بر يكي وغفلت از ديگري به عدم تعادل مي انجامد. به منظور نزديكتر كردن علم وتجربه در اموزش مديريت كارهايي از قبيل:>> بازديد از محيطهاي كاري تحقيق در مورد مشكلات موجود در سازمانها استفاده از مديران مجرب براي تدريس جنبه هاي علمي مديريت استفاده از دو مدرس براي تدريس جنبه هاي نظري وعلمي يك درس دوره هاي …