خلاصه کتاب مکاتب فلسفی و آرا تربیتی

دانلود محصول خلاصه کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی با کد فروش ۱۹۷۱۴۳۵

خلاصه کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی نسخه پی دی اف تایپ شده با کیفیت مناسب ۹۴ صفحه     بخشی از متن:   معرفت شناسيمعرفت شناسي يا نظريه دانش و شناخت، براي مربيان اهميتي حياتي دارد. معرفت شناسي كه بنيادهاي معرفت را تعريفمي كند ، سؤال هاي مهمي را مطرح مي كند از قبيل: ۱) راه دستيابي ما به معرفت كدام است؟ ۲) معرفت خود را درباره جهان( و جامعه انساني بر كدام فرايند شناخت بنا م يكنيم؟ ۳) ادعاهاي خود را درباره حقيقت بر چه ضابطه اي استوار مي سازيم؟ ۴خاستگاه ادعاهاي ما درباره معرفت چيست: وحي الهي، شواهد عيني، يا تجرب ههاي شخصي و ذهني؟معرفت شناسي كه با مفاهيم كلي و بنيادين شناخت سروكار دارد، با روش هاي تدريس و يادگيري رابطه نزديكي دارد.اگزيستانسياليسم كه مكتبي به شدت ذهن گراست ريشه معرفت را در ادراك شهودي شخص از نيازها و حالات روان شناختيخويش جستجو مي كند.معرفت شناسي كه با مفاهيم كلي و بنيادي شناخت سرو كار دارد، با رو شهاي تدريس و يادگيري رابطه نزديكي دارد.مثلاً فرد ايدئاليست ممكن است بر اين باور باشد كه حصول معرفت يا فرآيند شناخت در حقيقت شامل يا آوري ايده هايياست كه به صورت نهفته …