خودکارآمدی تحصیلی, یادگیری خود تنظیم, دستاوردهای تحصیلی

دانلود محصول الگوي علمی خودکارآمدي تحصیلی، یادگیري خودتنظیم و دستاوردهاي تحصیلی دانشجویان با کد فروش ۱۹۷۱۵۶۰


هدف اصلی از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین خودکارآمدي تحصیلی، یادگیري خود تنظیم و دستاوردهاي تحصیل بود. پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماري شامل تمامی دانشجویان سال آخر (نیمسال هشتم مقطع کارشناسی و نیمسال سوم مقطع کارشناسی ارشد) در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ دانشگاه شیراز بوده است. نمونه اي با حجم ۲۳۵ نفر بر اساس روش نمونه گیري خوشهاي مرحلهاي انتخاب شد. فرمت فایل: پی دی اف تعداد صفحات:۱۴ …