تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی, خلاصه کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی, دانلود خلاصه کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی, دانشگاه پیام نو

دانلود محصول پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تالیف سید مهدی الوانی دانشگاه پیام نور با کد فروش ۱۹۷۱۶۱۸


دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، خلاصه کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تالیف سید مهدی الوانی دانشگاه پیام نور بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : هدفهای رفتاری۱٫خط مشی عمومی را تعریف نمائيد.۲٫مفهوم خط مشی عمومی را در یک سطر بنویسید.۳٫وظیفه خط مشی عمومی را به منظورجلوگیری ازدوباره کاری،تداخل واتلاف منابع درسازمانها نام ببريد.۴٫کمکی که خط مشی عمومی میتواند درِآزمودن برنامه ها و فعالیت ها انجام دهد در دو سطر بنویسید.۵٫ویژگیهای خط مشی عمومی را ذکر کنید.۶٫آن بخش از ويژگیهای خط مشی عمومی را که ”خط مشی عمومی بطور ارادی واز روی قصد و نیت قبلی تنظیم و وضع می گردد“را نام ببرید.۷٫آن بخش از ويژگیهای خط مشی عمومی را که“خط مشی عمومی منعکس کننده و بازتاب خصوصیات نظامی است که درآن شکل گرفته است“ذکر نمائيد.۸٫واضع خط مشی های تقنینی را نام ببريد.۹٫پدیدآورند گان سیاستهای تدبیری را نام ببرید.۱۰٫نام دیگر خط مشی های فراگیر را ذکر کنید.۱۱٫خط مشی هائی را که از نحوه عمل و رویه های متداول میتوان به وجودشان پی برد بنويسيد.۱۲٫خط مشی جلوگیری کننده تبلیغات سو را نام ببرید.۱۳٫خط مشی ه …