کتاب برنامه ریزی درسی,دانلود خلاصه کتاب برنامه ریزی درسی (راهنمای عمل ) حسن ملکی

دانلود محصول دانلود خلاصه کتاب برنامه ریزی درسی (راهنمای عمل ) حسن ملکی با کد فروش ۱۹۷۰۸۰۰

دانلود خلاصه کتاب برنامه ریزی درسی (راهنمای عمل ) حسن ملکی     25صغحه فرمتword بخش اول فصل اول- طراحی برنامه درسی صفحات ۱۳الی ۳۲  تعریف برنامه ریزی : به مجموعه فعالیتهای منطقی که از تعیین هدف شروع وبا انتخاب روشها و وسایل مناسب با هدف ادامه پیدا کرده به اجرا در آمده و ارزشیابی میگردد برنامه ریزی گفته میشود بعبارت دیگر «برنامه ریزی عبارت است از : طرحریزی و برای رسیدن و دستیابی به هدف معین ».    مراحل برنامه ریزی : الف : شناخت وضع موجود ب:تعیین هدف             ج: پیش بینی روشها ووسایل د:آزمایش قبل از اجرا اجراو: ارزشیابی انواع برنامه ریزی در آموزش و پرورش: ۱-طرحریزی  آموزش و پرورش:   به تهیه برنامه ای اطلاق میشود که هدف کاملا مشخص و قابل اندازه گیری وارزشیابی داشته و محدوده زمانی اجرائی ان معلوم باشد همچنین منابع مالی وانسانی وفنی مورداستفاده دربرنامه نیز بطور مشخص تعیین شده است . مثال: طرح تهیه کتابهای درسی –طرح مبارزه با بیسواد ۲- برنامه ریزی نیروی انسانی : …