دکتر زاهدی , شمس السادات زاهدی ,تجزیه و تحلیل سیستم ها و روشها , خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها و روشها , دانلود خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل

دانلود محصول پاورپوینت کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها و روشها تالیف دکتر زاهدی دانشگاه پیام نور با کد فروش ۱۹۷۱۷۴۲


دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان ، خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها و روشها تالیف  دکتر زاهدی دانشگاه پیام نور بخشی از متـنِ ایـن  پاورپوینت : درس : تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها منبع : تجزیه و تحلیل سیستم ها و روشها خانم دکتر شمس السادات زاهدی و جزوه آقای پاسبان تعداد واحد :۳ واحد     فصل اول : سیستم و نگرش سیستمی اهداف کلی فصل اول۱- آشنایی با مفهوم سیستم ،ترکیب و نحو عملکرد و طبقه بندی و خواص سیستمها۲- آشنایی با نظریه عمومی سیستمها۳- آشنایی با نگرش سیستمیهدفهای رفتاری فصل اول۱- سه خصلت اساسی سیستمها را بر شمارید۲- اجزاءسیستم را نام برده و هر یک را در دو سطر توضیح دهید۳- اجزاءمختلف سیستم در یک موسسه آموزشی را مشخص کنید۴- سیستم باز و بسته را مقایسه کنید۵- آنتروپی منفی و گونه های مختلف آن را شرح دهید و نحوه عملکرد آنتروپی را در سیستم های باز و بسته شرح دهید۶- سیستم های اصلی و فرعی را با ذکر مثال توضیح دهیدسیستم چیست ؟ سیستم مجموعه ای است که از اجزاءبه هم وابسته که وابستگی حاکم بر اجزای خود کلیت جدید را احراز کرده و از نظم و سازمان خاصی پیروی می نماید و د …