دانلود خلاصه کتاب سازمان استراتژی محور کاپلان

دانلود محصول دانلود خلاصه کتاب سازمان استراتژی محور کاپلان با کد فروش ۱۹۷۱۸۰۵

  خلاصه کتاب سازمان استراتژی محور تألیف کاپلان و نورتون فرمت پی دی اف ۴۹ صفحه تایپ شده با کیفیت عالی   بخشی از فایل:   منظر فرآیندهاي داخلی کسب و کارتشخیص فرآیندهایی که برتري یافتن در آنها به ارزش آفرینی براي مشتریان و سهامداران می انجامد، بسیار مهم است زیراایجاد ارزش براي مشتریان مستلزم انجام فرآیندهاي درونی کسب و کار به صورتی کارامد و اثربخش است. توسعه محصولاتو خدمات جدید، تولید، خدمات پس از فروش و مهندسی مجدد فرآیند هاي تولیدي نمونه هایی از این قبیل فرآیندهاهستند.منظر یادگیري و رشدپس از تعیین اهداف و سنجه هاي مربوط به منظرهاي مشتري و فرآیندهاي داخلی، شکاف موجود بین مهار تها و قابلیتهاي مورد نیاز کارکنان و سطح فصلی این مهارتها و قابلیت ها آشکار می شود .همچنین فاصله بین فناوري اطلاعاتی موردنیاز و سطح فعلی سسیتم هاي اطلاعاتی سازمان به این ترتیب مشخص خواهد شد …