دکتر علی رضائیان ,سیستم های اطلاعاتی مدیریت , خلاصه کتاب سیستم های اطلاعاتی مدیریت , دانلود خلاصه کتاب سیستم های اطلاعاتی مدیریت , دانشگاه پی?

دانلود محصول پاورپوینت کتاب سيستم های اطلاعاتی مديريت (مدل سازی اطلاعات) سيستم تالیف دکتر علی رضائيان دانشگاه پیام نور با کد فروش ۱۹۷۱۵۹۴


دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، خلاصه کتاب سيستم های اطلاعاتی مديريت(مدل سازی اطلاعات) سيستم تالیف دکتر علی رضائيان دانشگاه پیام نور بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : نام درس : سيستم های اطلاعاتی مديريت نام کتاب : سيستم های اطلاعاتی مديريت (مدل سازی اطلاعات) نام مولف کتاب : دکتر علی رضائيان تعداد واحد درسی : ۳ واحد سیر تحول سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر رایانهظهور سيستم اطلاعات مديريت به اواخر دهه۹۵۰ و رشد پردازش اطلاعات به بعد ازدهه ۱۹۶۰ بر می گردد.در حال حاضر پردازش اطلاعات به يک فعاليت عمده اجتماعی تبديل شده استمدیریت اطلاعات و رایانهمدیردر هر سازمان ۵ منبع اصلی ذيل را مدیريت می کند:۱-کارکنان ۲-مواد ۳-ماشین آلات ۴-پول ۵-اطلاعاتدلايل افزايش علاقه مديران به مدیریت اطلاعات:۱-افزایش پیچیدگی فعالیتهای کسب وکار۲-بهبود توانمندیهای رایانه۱-افزایش پیچیدگی فعالیتهای کسب وکار:کسب و کار هر روز پیچیده تر وچارچوب زمانی برای اقدامهای مدیریتی کوتاهتر میشود۲-بهبود توانمندیهای رایانه:امروزه توانمنديهای رايانه به نحو غير قابل باوری افزايش يافته است … تـوضـیـحــاتِ فـایــل : – این فایل با فرمت p …