دکتر مهدی الوانی , شمس السادات زاهدی , مباحث ویژه در مدیریت دولتی, خلاصه کتاب مباحث ویژه در مدیریت دولتی, دانلود خلاصه کتاب مباحث ویژه در مدی

دانلود محصول پاورپوینت کتاب مباحث ويژه در مديريت دولتي تالیف سید مهدی الوانی و شمس السادات زاهدی دانشگاه پیام نور با کد فروش ۱۹۷۱۷۱۶


دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان ، خلاصه کتاب مباحث ويژه در مديريت دولتي تالیف سید مهدی الوانی و شمس السادات زاهدی دانشگاه پیام نور بخشی از متـنِ ایـن  پاورپوینت : مقدمهمورد پژوهي درمباحث ويژه مديريت دولتيتعريف قضيه: شرح يك سسله حقايق درزمينه رويدادهائي واقعي و توصيف مشكلات آنها به منظورتجزيه و تحليل . نتيجه گيري و راه حل يابي . (فصل اول ) قضيه سازماني :عبارت از موضوع يا مسأله اي كه از برش يا مقطعي از زندگي سازماني ،گزينش شده و مورد توجه و تجزيه و تحليل قرار مي گيرد و براي آن راه حل يابي مي شود.نحوه تدوين قضيه :۱- دريافت و تبيين مشكلبرای تبیین مشکل باید به محیط واقعی سازمان واردشدو از میان مسایل ومشکلات آن یکی را برگزید و در قالب قضیه تنظیم کرد.تشخیص مشکل و تبیین دقیق آن در موفقیت مراحل بعدی نقش تعیین کننده دارد.۲- جمع آوری اطلاعات در باره مشکلوقتی مشکل مشخص شد بایستی در باره آن اطلاعات بیشتری کسب شود. در تدوین قضیه می توان از روشهای:مصاحبه و مشاهده در جهت جمع آوری اطلاعات مدد جست.در مصاحبه بایستی به نکات زیر توجه نمود: به آنچه مصاحبه شونده میگوید دقیقا گوش داد.به آنچه مصاحبه ش …