دانلود خلاصه کتاب مبانی ارتباطات جمعی محمد دادگران

دانلود محصول دانلود خلاصه کتاب مبانی ارتباطات جمعی محمد دادگران با کد فروش ۱۹۷۱۸۱۳

  دانلود خلاصه کتاب مبانی ارتباطات جمعی محمد دادگران ۸ صفحه نسخه پی دی اف   قسمتی از فایل:   عصر ارتباط کتبی و چاپی و جامعه فرد گرا : اختراع چاپ ، آموزش را از انحصار اشراف و نخبگان در آورد و بهآن عموميت بخشيد . به عقيده وی تمام دستاوردهای کشور های غربی در زمينه تکنولوژی از صنعت چاپ است . مکلوهان معتقد است چاپ کتاب سر آغاز عصر مصرف و نخستين محصول جامعه مصرف به شمار می آيد . وی بهعصر کوتمبرگ و آثار چاپ در جامعه نگرشی بدبينانه دارد و اختراع چاپ را يک “گناه اصلی” انسانی و سرچشمهتمام بد بختی های ناشی از تمدن صنعتی است.مک لوهان عقيده دارد که وسايل ارتباط الکترونيکی که از اواخر قرننوزدهم با اختراع راديو به وسيله مارکنی به زندگی انسان وارد شد ه اند سرانجام وسيله ای برای نجات بشر از بردگیماشين هستند . به نظر او عصر الکترونيک ، پايان رنجها ، اضطرابها ، دشمنی ها ، کشمکش ها و تعارض هاست . ۳- عصر ارتباط الکترونيک و”دهکده جهانی” : به عقيده وی اين شيوه جديد ارتباطی حس شنوايی را معتبر ساخته ورجعت به ادراک حسی را ضرور شمرده است .مک لوهان می گويد وسايل الکترونيکی بويژه تلويزيون و دستگاهه …