دانلود خلاصه کتاب مدیریت تطبیقی دکتر الوانی

دانلود محصول دانلود خلاصه کتاب مدیریت تطبیقی دکتر الوانی با کد فروش ۱۹۷۱۴۴۲

دانلود خلاصه کتاب مدیریت تطبیقی دکتر الوانیفرمت پی دی اف۱۶ صفحه   قسمتی از متن: استخدام مادام العمراستخدام مادام العمر در سازمانهاي اداري ژاپن باعث احساس تعلق و وفاداري سازماني بسيارقوي شده است و اين امربه كسب تجربه و مهارت ،ارتقاي آگاهيهايتخصصي وكاهش هزينه هاي آموزشي كمك مي كند.شرايط بازنشستگيبازنشستگي اجباري نيستسن بازنشستگي درحدود ۵۰ سالگي استموافقت با بازنشستگي فرد زماني حاصل مي شودكه جايگزيني براي اووجودداشته باشد.ايفاي نقش درنوآوريهاي اجتماعيدر سطوح عالي اداري در سازمانهاي ژاپن مديران نقش سياسي و اجرايي را تواماً دارند ودر سنوات اخير سازمانهاي اداري به علت داشتن اين خصوصيات توانسته اند دراصلاحات و نوآوريهاي اجتماعي نقش فعالي داشته باشند .مسئلة جدايي سياست ازاداره كه زماني درغرب مطرح بوده است درنظام اداري ژاپن وجود ندارد.مديران بازنشسته دراغلب موارد پستهاي حساس سياسي دارند و ازتجربيات اداري خود در زمينه هاي سياسي استفاده مي كنند.قدرت تطبيق باشرايطديوانسالاري اداري درشرايط استبدادي گذشته ، زير فشارحكومت نظامي،دردوراني كه متفقين كشور را اشغال كردند و اكنون درحكومت دموكراسي پارل …