دکتر سید مهدی الوانی ,سیمین سلطانی عربشاهی, مدیریت تطبیقی, خلاصه کتاب مدیریت تطبیقی, دانلود خلاصه کتاب مدیریت تطبیقی, دانشگاه پیام نور , دانل?

دانلود محصول پاورپوینت کتاب مديريت تطبيقي تالیف دكتر سيد مهدي الواني و سيمين سلطاني عربشاهي دانشگاه پیام نور با کد فروش ۱۹۷۱۵۱۷


دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، خلاصه کتاب مديريت تطبيقي تالیف دكتر سيد مهدي الواني و سيمين سلطاني عربشاهي دانشگاه پیام نور بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : مقدمه براي مطالعة مديريت تطبيقي دلايل بسياري۱) مادردنيايي وابسته به هم زندگي مي كنيم.۲)محدوديتهاي فكري رامي زدايدومارابه سوي ادراكي فراترازآن سوق مي دهد.۳)باعث افزايش مباني علم وآگاهي ميشود۴)توانايي مارابراي تشريح ودرك فرايندهاي مديريتي هركشوردوچندان مي سازد.مهمترين دليل مطالعة مديريت تطبيقيمهمترين دليل مطالعة مديريت تطبيقي اين است كه به فردكمك مي كندشناخت ودرك صحيحي ازمحيط وفرهنگ خودبه دست آورد مطالعات تطبيقي و بين فرهنگي مديريت براي تمام دانشجويان مديريت ومديران ضروري است. جهان به هم وابستة كنوني به مديراني نيازمنداست كه جهاني بينديشند و جهاني برنامه ريزي كنند.اهداف كلي مديريت تطبيقي به شرح زير است :۱)درك نظريات وابداعات وتجربيات عملي سايرجوامع درزمينه هاي مديريت.۲)يافتن معيارهايااگرخواستي براي مقايسه بين سازمانهاواگرخواستي سنجش وارزيابي آنهادريك كشورويابين كشورهاي گوناگون.۳)نتيجه گيري ازمقايسة نظامها وشيوه هاي مديريت درنظامه …