دکتر ابوالقاسم طاهری ,مدیریت سازمانهای محلی وشهرداریها, خلاصه کتاب مدیریت سازمانهای محلی وشهرداریها, دانلود خلاصه کتاب مدیریت سازمانهای م?

دانلود محصول پاورپوینت کتاب مديريت سازمانهاي محلي وشهرداريها تالیف دكتر ابوالقاسم طاهري دانشگاه پیام نور با کد فروش ۱۹۷۱۵۲۴


دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، خلاصه کتاب مديريت سازمانهاي محلي وشهرداريها تالیف دكتر ابوالقاسم طاهري  بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : فصل اولپيدايش دولتاهداف كلي:۱-آشنايي بانظرات گوناگون صاحب نظراندرزمينه پيدايش دولت۲-آگاهي از وجوه اشتراك و اختلاف نظر فلاسفه درباب دولتمقدمهدر منشاء ومبداء دولت اختلافات زيادي بين علماي علم سياست و علم حقوق وجود داشته است و از زمان قديم تا كنون نظرياتي دراين خصوص اظهار شده است كه به اهم آنها مي پردازيم.نظريه طبيعي يا فطرياين نظريه را اولين بار فلاسفه يونان مطرح كردند و ارسطو آن را تشريح كرده است .وي زندگي اجتماعي را نه تنها لازمه خلقت بشر، بلكه برخي از حيوانات مثل زنبور عسل را تا حدي اجتماعي مي داند.نوع بشرعلاوه بر بيان احساسات داراي قوه تكلم است . وي عقيده دارد هيچ چيز بدون حكمت خلق نشده است و منظور از وجود قوه ناطقه در انسان اين است كه وسايل زندگي فراهم شود.ارسطو مي گويد : اجتماعات بشري داراي اشكال مختلفي مانند: خانواده ، فوج ، سربازان ، هيئت ملاحان و اجتماعات مذهبي است و مقصود و مرام اجتماعات بشري كمك و ياري افراد به يكديگر و رفع حوائج است …