دانلود خلاصه کتاب نوروسایکولوژی معظمی

دانلود محصول دانلود خلاصه کتاب نوروسایکولوژی معظمی با کد فروش ۱۹۷۰۹۰۸

دانلود خلاصه کتاب نوروسایکولوژی معظمی نسخه پی دی اف ۵۲ صفحه تایپ شده با کیفیت بالا زبان فارسی     بخشی از فایل: نورون علاوه بر ويژگي ت ريك پذيري خاصيت هدايت پيام يا تكانه عصبي را نيز داراست . با وارد شدن م رك مناسب به يك نقطه ازغشاء نورون با تغييراتي كه در تراوايي غشاء نسبت به يونهاي سديم و پتاسيم صورت مي گيرد غشاء براي ل ظاتي غير قطبي مي شتود .معكوس شدن بار الكتريكي غشاء در م ل ت ريك شده براي دو نقطه مجاور آن به عنوان يك م رك عمل مي كند . يعني سبب انجامهمين تغييرات و غير قطبي شدن غشاء در دو سوي خود مي شوند . تمامي تغييراتي كه شرح آن گذشت در اين دو نقطه نيز تكترار متيشود . هر يك از دو نقطه غير قطبي شده جديد باز به عنوان م رك براي تغيير بار الكتريكي نقاط مجاور خود عمل متي كننتد . بته ايتنترتيب ت ت تاثير اولين م رك تدريجاًٌ در دو سو و در نقاط متوالي تغييراتي در بار الكتريكي غشاء بوجود مي آيد و پتانسيل فعاليتي كهدر نقطه اول شكل گرفته بود در دو سمت منتشر مي شود . اين پتانسيل فعاليت منتشر شونده همان تكانه يا پيام عصبي است …