دانلود پاورپوینت خواص فیزیکی ۲ (بخش اول : نفوذ)

دانلود محصول دانلود پاورپوینت خواص فیزیکی ۲ (بخش اول : نفوذ) با کد فروش ۱۹۷۲۵۷۳


پارامتر هاي موثر در نفوذ اتمي: نوع مكانيسم نفوذ اتمي درجه حرارت نوع ساختمان بلوري نوع عيوب بلوري انرژي پيوندي سبكه بلوري زمينه تعيين اندازه اتم نفوذ سريع تر در مواد با نقطه ذوب پائين ساختمانهاي باز نفوذ سريع تر نفوذ در مواد با دانسيته پائين سريع تر و بالعكس نفوذ سريع تر با پيوندهاي نوع دوم- مشكل تر با پيوند هاي كووالانت اتمهاي بزرگتر مشكل تر نفوذ ميكنند. در تك بلور ها نفوذ مشكل تر ، نسبت به چند بلوري ها. وابستگي نفوذ-دما: D0 ضريب قبل از تابع نمائي ، مستقل از دما (J/mol or eV/atom) Qd انرژي مشوق نفوذ ، R= ثابت گازها  T درجه حرارت (K). با بازنويسي رابطه بالا: با رسم  Ln D  بر حسب  1/T  يا Log D بر حسب ۱/T ،( رسم آرينوس)پرامترهاي مختلف قابل محاسبه ميشوند. خلاصه نفوذ –ساختمان و نفوذ الف: نفوذ سريع تر انجام مي شود: ۱- در ساختمانهاي “باز” بلوري ۲- مواد با دماي ذوب پائين ۳- مواد با پيوند هاي ثانويه ۴- اتمهاي نفوذ كننده كوچكتر ۵- مواد با دانسيته پائين. ب: نفوذ اهسته تر اتجام ميشود: ۱- در ساختمانهاي انباشته ۲- مواد با دماي …