دانلود پاورپوینت خودارزیابی و سرآمدی سازمانی

دانلود محصول دانلود پاورپوینت خودارزيابی و سرآمدی سازمانی با کد فروش ۱۹۷۱۹۳۹


نگاهی کلی به موضوع: مزایای پایبندی و استفاده مستمر از مدل ” تعالی سازمانی“ ابعاد مدل خود ارزیابی و روشهای مرسوم مفاهیم کلیدی سرآمدی ساختارمدل مکانیزم اندازه گیری مزاياي مدل تعالي سازماني:  برخورداري اين مدل از ديدگاه سيستماتيك و فراگير  مديريت مبتني بر فرآيندهاي سازمان  توجه ويژه به نتايج كسب شده توسط سازمان  ارزيابي مبتني بر واقعيات  مشاركت گسترده كاركنان  شناسايي نقاط قوت و زمينه هاي قابل بهبود  تبادل تجربيات درون و برون سازماني با بكارگيري ابزار بهينه كاوي (Benchmarking)  استفاده از رويكرد خودارزيابي به منظور تعالي سازمان فرآيند خودارزيابي: قدم های ۱تا ۸: قدم ۱: ایجاد و حفظ حمایتها قدم ۲: ایجاد و گسترش استراتژی ارتباطی براي قدمهای۸-۳ قدم ۳: برنامه‌ريزي برای اجرای خود ارزيابي قدم ۴:انتخاب و آموزش كاركنان درگير در فرآيند خود ارزيابي قدم ۵:هدايت خود ارزيابي قدم ۶:بررسی دستآوردها و تعیین اولویت ها قدم ۷:شناسائی و اجراي اقدامات اصلاحی قدم ۸: نظارت بر پیشرفت ها و بازنگری فرآیند خودارزیابی معيارهاي انتخاب روش خودارزيابي: …