مدیریت مالی ۱, پاورپوینت مدیریت مالی ۱, دانلود رایگان پاورپوینت مدیریت مالی ۱, دانلود پاورپوینت مدیریت مالی ۱, دانلود پاورپوینت در مورد مدیریت

دانلود محصول پاورپوینت مديريت مالي ۱ ویژه رشته هاي حسابداري و مديريت بازرگاني دانشگاه پیام نور با کد فروش ۱۹۷۱۲۶۰


دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، مديريت مالي ۱ بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : دانشگاه پيام نورمديريت مالي ۱رشته هاي حسابداري و مديريت بازرگانيهدف کلي درس:آشنائي با تکنيکهاي حداکثر کردن ثروت و استفاده بهينه از منابع مالي اهداف رفتاري کل درس: دانشجو بايد بتواند پس از مشاهده اين برنامه ها:۱ – مديريت مالي را تعريف نمايد.۲ – اهداف مديريت مالي را برشمارد. ۳ – مفهوم و نحوه محاسبه ارزش زماني پول را بداند. ۴ – نحوه محاسبه ارزش انواع مختلف اوراق بهادار را بداند. ۵ –  مفهوم و نحوه محاسبه هزينه سرمايه را بداند. ۶ –  مفاهيم و روشهاي بودجه بندي سرمايه اي را بداند. ۷ –  ارتباط تصميمهاي مالي و ساختار سرمايه را بداند. ۸ –  نحوه تجزيه و تحليل صورتهاي مالي را بداند. ۹ –  تکنيکهاي مربوط به تجزيه و تحليل نقطه سربسر و اندازه گيري اهرمهاي مالي و عملياتي را بداند. فصل اول: کلياتاهداف رفتاري: دانشجو بايد بتواند پس از مشاهده اين برنامه ها بتواند:۱ – مديريت مالي را تعريف کند.۲ – هدف اصلي واحدهاي تجاري را بداند.۳ – وظايف مديران مالي را بداند. ۴ – اهداف مديريت …

مدیریت مالی ۲, پاورپوینت مدیریت مالی ۲, دانلود رایگان پاورپوینت مدیریت مالی ۲, دانلود پاورپوینت مدیریت مالی ۲, دانلود پاورپوینت در مورد مدیریت

دانلود محصول پاورپوینت کتاب مديريت مالي ۲ تالیف دكتر مهدي تقوي دانشگاه پیام نور با کد فروش ۱۹۷۱۲۶۴


دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، کتاب مديريت مالي ۲ تالیف دكتر مهدي تقوي دانشگاه پیام نور بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : اين درس در نيمسال ششم و بعد از گذراندن درس مديريت مالي ۱ بايستي خوانده شودفصل اولمديريت دارايي هاي جاريمقدمه :براي بسياري از شركتها سهم سرمايه گذاري در دارايي هاي جاري از كل دارايي ها بيش از ۵۰% است .مديريت دارايي هاي جاري بيشتر از مديريت هزينه ماشين آلات و تجهيزات نيازمند دقت است .سه جنبه هريك از دارايي ها :۱- ويژگيهاي اصلي دارايي مورد نظر و چگونگي كاربرد آن در شركت۲- هزينه و فايده سرمايه گذاري در دارايي ها۳- مخاطره سرمايه گذاري در دارايي هااصول سرمايه گذاري در دارايي هاي جاري ۱-۲۱- اگر چه مقدار سرمايه گذاري در دارايي هاي جاري روزانه متغيير است به منظور تجزيه و تحليل دارايي جاري متوسط ميزان سرمايه گذاري در دوره زماني خاص مورد استفاده قرار دارد .۲- ميزان سرمايه گذاري و همچنين نوع دارايي جاري مورد نظر ، متغير هاي تصميم گيري مهمي هستند .۳- تصميم در مورد سرمايه گذاري در يك نوع دارايي جاري معمولاٌ از تصميم در مورد سرمايه گذاري در نوع ديگري ازدارايي جاري مستقل نيست . …

مدیریت مالی ۱, پاورپوینت مدیریت مالی ۱, دانلود رایگان پاورپوینت مدیریت مالی ۱, دانلود پاورپوینت مدیریت مالی ۱, دانلود پاورپوینت در مورد مدیریت

دانلود محصول پاورپوینت مديريت مالي ۱ با کد فروش ۱۹۷۱۱۷۲


دانـلـود پاورپوینت مدیریت بـا عـنـوان، مديريت مالي ۱ بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : دانشگاه پيام نورمديريت مالي ۱رشته هاي حسابداري و مديريت بازرگانيهدف کلي درس:آشنائي با تکنيکهاي حداکثر کردن ثروت و استفاده بهينه از منابع مالياهداف رفتاري کل درس:دانشجو بايد بتواند پس از مشاهده اين برنامه ها:۱ – مديريت مالي را تعريف نمايد.۲ – اهداف مديريت مالي را برشمارد.۳ – مفهوم و نحوه محاسبه ارزش زماني پول را بداند.۴ – نحوه محاسبه ارزش انواع مختلف اوراق بهادار را بداند.۵ – مفهوم و نحوه محاسبه هزينه سرمايه را بداند.۶ – مفاهيم و روشهاي بودجه بندي سرمايه اي را بداند.۷ – ارتباط تصميمهاي مالي و ساختار سرمايه را بداند.۸ – نحوه تجزيه و تحليل صورتهاي مالي را بداند.۹ – تکنيکهاي مربوط به تجزيه و تحليل نقطه سربسر و اندازه گيري اهرمهاي مالي و عملياتي را بداند.فصل اول: کلياتاهداف رفتاري:دانشجو بايد بتواند پس از مشاهده اين برنامه ها بتواند:۱ – مديريت مالي را تعريف کند.۲ – هدف اصلي واحدهاي تجاري را بداند.۳ – وظايف مديران مالي را بداند.۴ – اهداف مديريت مالي را بداند.هدف مديريت مالي: …

مدیریت, پاورپوینت مدیریت, دانلود رایگان پاورپوینت مدیریت, دانلود پاورپوینت مدیریت, دانلود پاورپوینت در مورد مدیریت, تحقیق مدیریت, پاورپوینت

دانلود محصول پاورپوینت مدیریت با کد فروش ۱۹۷۱۱۰۱


دانـلـود پاورپوینت مدیریت بـا عـنـوان، مدیریت بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت :  مقدمه از زمانی که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد, برای رفع نيازهای خود همواره در کارهای دسته جمعی و گروهی نياز به هماهنگی و رهبری و در بسياری موارد برنامه ريزی و سازماندهی پيدا کرد.در هر زمينه ای که برای تحقق اهداف دسته جمعی نياز به همکاری پيدا می شد.ولی واقعيتی که وجود دارد اين است که بدون وجود انديشه مديريتی از بدو زندگی اجتماعی انسانها, يا از بدو تاريخ, عمل مديريت وجود داشته است.بررسی تاريخ ملل باستانی مانند مصر, چين, ايران و روم نشانگر آنست که بدون وجود سيستمهای منطقی از اعمال سازمان يافته و نظامدار و بدون مديريتی دقيقي امکان اجراي سيستمهای آبياری و کشاورزی منظم برای آبادانی سرزمينهای آنها, ساختن آثار معماری بسيار عظيم و دقيق و زيبا و بسياری از موارد ديگر امکان پذير نبود.مديريت چيست؟انسان برای نيل به مقاصد خود و جهت دادن به فعاليتهای در راستای هدفهايش به سرپرستی, نظارت] هماهنگی و هدايت نياز دارد. مجموعه وظايفی که رفتار و فعاليتهای سازمان را در مسير هدف تنظيم تداوم فعاليت خود به مديريت نياز …

مدیریت تغییر, پاورپوینت مدیریت تغییر, دانلود رایگان پاورپوینت مدیریت تغییر, دانلود پاورپوینت مدیریت تغییر, دانلود پاورپوینت در مورد مدیریت

دانلود محصول پاورپوینت مدیریت تغییر با کد فروش ۱۹۷۱۰۴۰


دانـلـود پاورپوینت مدیریت بـا عـنـوان، مدیریت تغییر بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : مقدمهتغییر یک پدیده بزرگ آفرینش است که از ابتدا جزو طبیعت زندگی اجتماعی انسان بوده است که همواره با آن مواجه هستیم، کودکی به جوانی می گراید و جوانی به میانسالی و پیری تبدیل می شود و درک و فهم و خواسته های انسانی تغییر می کندجوامع و سازمانها نیز مانند موجود زنده تغییرپذیر و در حال تغییرندجهان در حال تغییر و تحول است که سرعت تغییر در روزگار ما بیشتر از هر زمان دیگر در تاریخ زندگی بشر است (۶) که این تغییر اجتناب ناپذیر است. (۱۱)سازمانها و جوامع بشری نه تنها برای کسب درآمد بلکه برای بقاء نیز باید متناسب با تغییرهای جهان نیز تغییر کنند. سازمانها و جوامعی که تغییر مناسب را نداشته باشند نسبت به سایر مجموعه های مشابه خود ضعیف می شوند یا از بین می روند (۶) که این تغییر به منظور ایجاد تحولات سازنده و موثر در سازمانها طراحی و مدیریت شود. (۱۱)… تـوضـیـحــاتِ فـایــل : – این فایل با فرمت power point ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.               &nbsp …

مدیریت بحران, پاورپوینت مدیریت بحران, دانلود رایگان پاورپوینت مدیریت بحران, دانلود پاورپوینت مدیریت بحران, دانلود پاورپوینت در مورد مدیریت

دانلود محصول پاورپوینت مباني فلسفي رفتار سازماني مدیریت بحران با کد فروش ۱۹۷۱۰۴۱


دانـلـود پاورپوینت مدیریت بـا عـنـوان، مباني فلسفي رفتار سازماني مدیریت بحران بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : بحران چيست؟ حادثه اي كه بصورت ناگهاني اتفاق افتاده و برطرف كردن آن نيازمند اقدامات اساسي و فوق العاده است. وقايعي كه:درانجام امورجاري بصورت دفعي اخلال ايجاد مي كند. وقايعي كه براعتبارسازمان تاثيردارد، موجب از بين رفتن زمان مي شود، يا موجب جلب توجه دولت و مردم مي شود. تغـييرعظيمي اسـت كه يكبــاره در يك وضعـيت صـورت مي پذيرد.دو ديدگاه در زمينه چگونگي ايجاد بحرانبحران زاييده پيچيدگيهاي تكنولوژي مدرن.عامل انساني و خطاهاي تصميم‌گيري.انواع بحرانها از نظر انجمن مديريت بحراناتفاقات صنعتيبلاياي طبيعيحوادث منجر به معلوميتخسارات طبيعيدادخواهيهاي طبقاتيمصرف گراييتوليد خرابمرجوع نمودن محصولتبعيض- در خريد، فروش، قيمت گذاري و HRMاخراج مقامات اجرايياختلافات كارگريضعف مديريتمسائل جنسيشايعه پراكنيآشوبهاي محل كاري- يقه سفيدها … تـوضـیـحــاتِ فـایــل : – این فایل با فرمت power point ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.             …

مدیریت کیفیت, پاورپوینت مدیریت کیفیت, دانلود رایگان پاورپوینت مدیریت کیفیت, دانلود پاورپوینت مدیریت کیفیت, دانلود پاورپوینت در مورد مدیریت

دانلود محصول پاورپوینت مدیریت کیفیت با کد فروش ۱۹۷۰۸۴۳


دانـلـود پاورپوینت مدیریت بـا عـنـوان، مدیریت کیفیت بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت :         فهرست مطالب سير تحول كنترل كيفيت رضايت مشتري از ديدگه كانو تعريف QFDتاريخچه اهداف به كارگيري QFDمروركلي  پروژه    QFDماتريس هاي چهارگانه QFD فرآيند QFD آغاز فرآيند QFD-ساختن خانه كيفيت خروجي ماتريس خانه كيفيت مزاياي استفاده از QFD مثالي از كاربرد  QFDدرخدمات   تـوضـیـحــاتِ فـایــل : – این فایل با فرمت power point ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت. – تعداد اسلایدها : ۲۰ بــانـک تـحقـیـق و پاورپوینت رشتــه مدیریت – قابل ارائه و مناسب بعنوان پروژه کلاسی – جهت دانـلـود این پاورپوینت به انتهای صفحه مراجعه کنید. – این پاورپوینت کاملا استاندارد بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی رعایت شده است.   کـلمـات کـلـیـدی : ,مدیریت کیفیت, پاورپوینت مدیریت کیفیت, دانلود رایگان پاورپوینت مدیریت کیفیت, دانلود پاورپوینت مدیریت کیفیت, دانلود پاورپوینت در مورد مدیریت کیفیت, تحقیق مدیریت کیفیت, پاورپوینت آماده …