روانشناسی استراتژیک, پاورپوینت روانشناسی استراتژیک, دانلود رایگان پاورپوینت روانشناسی استراتژیک, دانلود پاورپوینت روانشناسی استراتژیک, د?

دانلود محصول پاورپوینت روانشناسي استراتژيك با کد فروش ۱۹۷۱۰۶۵


دانـلـود پاورپوینت مدیریت بـا عـنـوان، روانشناسي استراتژيك بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت :   روانشناسي مديريت استراتژيكچالش‌هاي نظري در چگونگي تصميم‌گيريهاي راهبردي مشاهدات علمي صرفاً يك توضيح مشخص از واقعيت ها نيست هدف اصلي آن اين است كه يك واقعه را از منظرگاههايي متعدد بنگرد. مقصد عمده آن ملاحظه وقايع و درك اين كه يك پديده و يا يك واقعه چگونه به  پديده و وقايع ديگر ارتباط دارد، مي باشدAlexander Luria, (col 326)   مقدمه شايد بتوان مقدمه اين نگارش را با سئوالات زير آغاز نمود:مطالعه توسعه انسان و پرورش روان او بطور علمي يعني چه؟با انجام پژوهش هاي علمي در اين راستا به چه نوع علمي دسترسي پيدا مي شود؟وسعت پوشش چنين علمي چقدر است؟چگونه مي توان از آن بهره برداري نمود؟آيا مي توان به تئوريهايي قابل قبول فراتر از جنبه هاي ملموس علمي دسترسي پيدا نمود؟ بسياري از مديران ارشد اين تصور را دارند كه روانشناسي در حوزه اجرايي و عملياتي سازمانها كه عمدتاً در حوزه مديريت رفتار سازماني مطرح مي شود كاربرد دارد و در حوزه تصميم گيري هاي استراتژيك يا اصلاً جايگاهي ندارد و يا …