دانلود پاورپوینت مارتنزیت martensite

دانلود محصول دانلود پاورپوینت مارتنزیت martensite با کد فروش ۱۹۷۲۳۷۶


معرفی martensite : žواژه مارتنزیت که به ساختارحاصل از سریع سرد کردن فولادهای کربنی گفته می شد برای قدر دانی از دانشمند معروف متالورژ آلمانی به نام مارتنز است . žدر سیستم های غیر فلزی و غیر آهنی این مشخصه با نام جابجایی گروهی اطلاق می شود .   žنحوه تشکیل مارتنزیت: žدگرگونی پرلیتی پدیده ای مستلزم نفوذ  γ —–>  α + Fe3C žسرد کردن آهسته باعث تامین زمان مورد نیاز برای انجام نفوذ در فضاهای خالی می شود.   مشخصه های تشکیل مارتنزیت: žبدون نفوذ žبدون نیاز به فعالیت حرارتی žجابجایی گروهی اتم ها žاستحاله برشی žمیکروساختار ریز و سوزنی   ساختار کریستالی مارتنزیت: žنحوه قرار گیری کربن در ساختار کریستالی مارتنزیت žشبکه BCT žتتراگونالیته ( نسبت c به a ) žناپایداری فاز مارتنزیت   تغییر شکل های مارتنزیت: žچرخش یا کج شدن سطوح به دلیل حرکت گروهی اتم ها žتغییر شکل مارتنزیت همراه با تغییر شکل مومسان در فاز آستنیت مادر می باشد. žمحدودیت رشد مارتنزیت به دلیل تنش حاصل از تغییر شکل مومسان žادامه ی تشکیل مارتنزیت با جوانه زنی بلوره …