دانلود پاورپوینت مبانی بیوشیمی

دانلود محصول دانلود پاورپوینت مبانی بیوشیمی با کد فروش ۱۹۷۲۲۴۵

دانلود پاورپوینت مبانی بیوشیمی تعداد اسلاید:۱۳۶ فهرست مطالب: گفتار اول : کلیاتگفتار دوم : کربوهیدرات هاگفتار سوم : لیپیدهاگفتار چهارم : پروتئین هاگفتار پنجم : آنزیم هاگفتار ششم : اسیدهای نوکلئیکگفتار هفتم : ویتامین ها و کوآنزیم هاگفتار هشتم : اصول بیو انرژیکگفتار نهم : متابولیسم کربوهیدرات هاگفتار دهم : متابولیسم لیپیدهاگفتار یازدهم : زنجیره تنفسی ، چرخه کربسگفتار دوازدهم : زنجیره تنفسی ، انتقال الکترون و فسفوریلاسیون اکسیداتیوگفتار سیزدهم : فتوسنتزگفتار چهاردهم : متابولیسم ترکیبات نیتروژن دارگفتار پانزدهم : بیوسنتز اسیدهای نوکلئیک و پروتئین ها …