دانلود پاورپوینت مدیریت عمومی

دانلود محصول دانلود پاورپوینت مديريت عمومی با کد فروش ۱۹۷۱۴۷۵


 اهداف يادگيري: ۱-تبيين تفاوتهاي بين مديران و كاركنان عملياتي ۲-تشريح مفهوم مديريت ۳-تبيين تفاوت بين كارايي و اثر بخشي ۴-تبيين چهار وظيفه اصلي مديران ۵-تبيين سه سطح مديريت و وظايف هر سطح ۶-تبيين نقش هاي مديران ۷-چهار مهارت لازم براي مدير بودن ۸-تبيين ضرورت مطالعه مديريت ۹-تبيين نگرش هاي فرآيندي سيستمي و اقتضائي ———– سازمان: يك سامانه نظام مند كه گروهي از مردم را براي وصول به يك هدف خاص گرد هم آورده و به تلاش واداشته است. مكاني كه مديران در آن كار مي كنند.   وجه تمايز افراد سازمان: كاركنان عملياتي: افرادي كه مستقيما وظيفه و يا كاري را شخصا انجام مي دهند و مسئول سرپرستي و نظارت بر كار ديگران نيستند. مديران: افرادي كه عملكرد ديگران را هدايت مي كنند.   بازشناسي مديران: مديران خط مقدم: سرپرستاني كه مسئول هدايت روزبروز و چهره به چهره عملكرد كاركنان عملياتي هستند.   مديران مياني: مديران موجود بين مديران خط مقدم و مديران ارشد   مديران ارشد: مديراني كه مسئوليت اتخاذ سياستها و تصميماتي را برعهده دارند كه كل سازمان را تحت تاثير قرار دا …