مدیریت مالی ۱, پاورپوینت مدیریت مالی ۱, دانلود رایگان پاورپوینت مدیریت مالی ۱, دانلود پاورپوینت مدیریت مالی ۱, دانلود پاورپوینت در مورد مدیریت

دانلود محصول پاورپوینت مديريت مالي ۱ ویژه رشته هاي حسابداري و مديريت بازرگاني دانشگاه پیام نور با کد فروش ۱۹۷۱۲۶۰


دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، مديريت مالي ۱ بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : دانشگاه پيام نورمديريت مالي ۱رشته هاي حسابداري و مديريت بازرگانيهدف کلي درس:آشنائي با تکنيکهاي حداکثر کردن ثروت و استفاده بهينه از منابع مالي اهداف رفتاري کل درس: دانشجو بايد بتواند پس از مشاهده اين برنامه ها:۱ – مديريت مالي را تعريف نمايد.۲ – اهداف مديريت مالي را برشمارد. ۳ – مفهوم و نحوه محاسبه ارزش زماني پول را بداند. ۴ – نحوه محاسبه ارزش انواع مختلف اوراق بهادار را بداند. ۵ –  مفهوم و نحوه محاسبه هزينه سرمايه را بداند. ۶ –  مفاهيم و روشهاي بودجه بندي سرمايه اي را بداند. ۷ –  ارتباط تصميمهاي مالي و ساختار سرمايه را بداند. ۸ –  نحوه تجزيه و تحليل صورتهاي مالي را بداند. ۹ –  تکنيکهاي مربوط به تجزيه و تحليل نقطه سربسر و اندازه گيري اهرمهاي مالي و عملياتي را بداند. فصل اول: کلياتاهداف رفتاري: دانشجو بايد بتواند پس از مشاهده اين برنامه ها بتواند:۱ – مديريت مالي را تعريف کند.۲ – هدف اصلي واحدهاي تجاري را بداند.۳ – وظايف مديران مالي را بداند. ۴ – اهداف مديريت …

مدیریت مالی ۱, پاورپوینت مدیریت مالی ۱, دانلود رایگان پاورپوینت مدیریت مالی ۱, دانلود پاورپوینت مدیریت مالی ۱, دانلود پاورپوینت در مورد مدیریت

دانلود محصول پاورپوینت مديريت مالي ۱ با کد فروش ۱۹۷۱۱۷۲


دانـلـود پاورپوینت مدیریت بـا عـنـوان، مديريت مالي ۱ بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : دانشگاه پيام نورمديريت مالي ۱رشته هاي حسابداري و مديريت بازرگانيهدف کلي درس:آشنائي با تکنيکهاي حداکثر کردن ثروت و استفاده بهينه از منابع مالياهداف رفتاري کل درس:دانشجو بايد بتواند پس از مشاهده اين برنامه ها:۱ – مديريت مالي را تعريف نمايد.۲ – اهداف مديريت مالي را برشمارد.۳ – مفهوم و نحوه محاسبه ارزش زماني پول را بداند.۴ – نحوه محاسبه ارزش انواع مختلف اوراق بهادار را بداند.۵ – مفهوم و نحوه محاسبه هزينه سرمايه را بداند.۶ – مفاهيم و روشهاي بودجه بندي سرمايه اي را بداند.۷ – ارتباط تصميمهاي مالي و ساختار سرمايه را بداند.۸ – نحوه تجزيه و تحليل صورتهاي مالي را بداند.۹ – تکنيکهاي مربوط به تجزيه و تحليل نقطه سربسر و اندازه گيري اهرمهاي مالي و عملياتي را بداند.فصل اول: کلياتاهداف رفتاري:دانشجو بايد بتواند پس از مشاهده اين برنامه ها بتواند:۱ – مديريت مالي را تعريف کند.۲ – هدف اصلي واحدهاي تجاري را بداند.۳ – وظايف مديران مالي را بداند.۴ – اهداف مديريت مالي را بداند.هدف مديريت مالي: …