مدیریت مالی ۲, پاورپوینت مدیریت مالی ۲, دانلود رایگان پاورپوینت مدیریت مالی ۲, دانلود پاورپوینت مدیریت مالی ۲, دانلود پاورپوینت در مورد مدیریت

دانلود محصول پاورپوینت کتاب مديريت مالي ۲ تالیف دكتر مهدي تقوي دانشگاه پیام نور با کد فروش ۱۹۷۱۲۶۴


دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، کتاب مديريت مالي ۲ تالیف دكتر مهدي تقوي دانشگاه پیام نور بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : اين درس در نيمسال ششم و بعد از گذراندن درس مديريت مالي ۱ بايستي خوانده شودفصل اولمديريت دارايي هاي جاريمقدمه :براي بسياري از شركتها سهم سرمايه گذاري در دارايي هاي جاري از كل دارايي ها بيش از ۵۰% است .مديريت دارايي هاي جاري بيشتر از مديريت هزينه ماشين آلات و تجهيزات نيازمند دقت است .سه جنبه هريك از دارايي ها :۱- ويژگيهاي اصلي دارايي مورد نظر و چگونگي كاربرد آن در شركت۲- هزينه و فايده سرمايه گذاري در دارايي ها۳- مخاطره سرمايه گذاري در دارايي هااصول سرمايه گذاري در دارايي هاي جاري ۱-۲۱- اگر چه مقدار سرمايه گذاري در دارايي هاي جاري روزانه متغيير است به منظور تجزيه و تحليل دارايي جاري متوسط ميزان سرمايه گذاري در دوره زماني خاص مورد استفاده قرار دارد .۲- ميزان سرمايه گذاري و همچنين نوع دارايي جاري مورد نظر ، متغير هاي تصميم گيري مهمي هستند .۳- تصميم در مورد سرمايه گذاري در يك نوع دارايي جاري معمولاٌ از تصميم در مورد سرمايه گذاري در نوع ديگري ازدارايي جاري مستقل نيست . …