مدیریت پویای سازمان, پاورپوینت مدیریت پویای سازمان, دانلود رایگان پاورپوینت مدیریت پویای سازمان, دانلود پاورپوینت مدیریت پویای سازمان, دان?

دانلود محصول پاورپوینت کتاب مديريت پوياي سازمان تالیف دكتر ناصرفقهي فرهمند دانشگاه پیام نور با کد فروش ۱۹۷۱۲۴۰


دانـلـود پاورپوینت مدیریت بـا عـنـوان، پاورپوینت کتاب مديريت پوياي سازمان تالیف دكتر ناصرفقهي فرهمند دانشگاه پیام نور بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : هدفهدف دراين درس آشنائي با مديريت سازمانها درايران و بررسي نقـاط قوت و ضعـف و بررسي سيستــم هاي سازمانـــي و سبك هاي هدایت و ارتباط سازمان با محيط ومهارتهاي هدايت و نقش اهميت نيروي انساني در سازمان پرداخته مي شود.- اهداف سريع الانتقال: باتوجه به شرايط امروزي حاكم برمحيط كه دائما درحال تغيير مي باشد اهداف فقط در مقاطع زماني محدود قطعيت پيدا مي كنند.- استراتژي هاي چابك و…: اگر اهداف عدم قطعيت پيدا كنندالزاما استراتژي هاي در نظر گرفته شده براي رسيدن به آنهانيز بايد تغييروتعديل يابند.- ساختار چابك و چالاك:پيرو موارد فوق ساختار سازماني نيز بايد به گونه اي باشد كه سازمان را قادر سازد تا از فرصت هاي محيط با تقويت وبهره گيري از نقاط قوت استفاده نموده واز طريق كاهش نقاط ضعف سازمان از عهده تهديدات محيط برآمده وباآنهامقابله كند.- سيستم چابك و…: مسلما عمليات مورد نظر امكنپذير نخواهدبود مگر اينكه بانگرش سيستميك به اين ساختار يك …