دانلود پاورپوینت مسائل جاری نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

دانلود محصول دانلود پاورپوینت مسائل جاری نظام پذيرش و بررسی پيشنهادها با کد فروش ۱۹۷۲۴۰۱


  شايد در سالهاي ۷۷ و ۷۸ که شروع اجراي نظام مديريت مشارکتي در دستگاههاي دولتي ايران بود، مثل امروز به اهميت و حساسيت جايگاه اين نوع مديريت در نظام مديريت کشور پي نبرده بوديم اما به مرور زمان و مطالعه بيشتر و تامل و تعمق در باره «مديريت تغيير» جايگاه و نقش «مديريت مشارکتي» به عنوان راه کاري علمي، مفيد و سازنده بيشتر هويدا شد. زمانيکه در حال آموزش «مديريت زمان» و استفاده بهينه از وقت هستيم «مديريت مشارکتي» يک راه حل عمده است. در بحث «مديريت استرس جامع» باز هم اعتقاد به نظرات کارکنان و مشارکت آنان به عنوان رکن اساسي مطرح مي شود. «مديريت مشارکتي» پايهء اساسي «مديريت فرهنگ سازماني» را تشکيل مي دهد. در مقوله «کيفيت» و «مديريت کيفيت جامع» تاکيد بر «مديريت مشارکتي» بعنوان رکن بحث کيفيت مطرح است و «توانمندسازي کارکنان» در نوشته هاي مديريت همان مديريت مشارکتي است و اذهان اکثريت قريب به اتفاق در خصوص اين نوع مديريت همانا مديريت مشارکتي به عنوان نهايت و اوج تفکر …