مفاهیمی جدید در سازمانها, پاورپوینت مفاهیمی جدید در سازمانها, دانلود رایگان پاورپوینت مفاهیمی جدید در سازمانها, دانلود پاورپوینت مفاهیمی ج?

دانلود محصول پاورپوینت مفاهیمی جدید در سازمانها با کد فروش ۱۹۷۰۸۱۹


دانـلـود پاورپوینت مدیریت بـا عـنـوان، مفاهیمی جدید در سازمانها بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : هوشمندی کسب و کار – Business Intelligenceمعرفی موثر بر وضعیت رقابتی و ساختار سازمان جهت استفاده بهینه از انبوه اطلاعات جهت کسب مزیت رقابتی و افزایش بهره وری موثر در کاهش پیچیدگی اطلاعات و ایجاد چابکی در سازمانجهت کمک به استفاده منطقی از داده های ایجادشده از سیستمهای  مدیریت مشتری و کسب و کار الکترونیکی دارای نگرش بر زنجیره ارزش کل شبکه های مرتبط با سازمان چارچوب هوشمندی کسب و کار : زیرساختی ، کارکردی ، سازمانی ، کسب و کاری  هوشمندی کسب و کار – Business Intelligenceهدف  راهنمایی کاربران جهت خودسرویسی بادرنظرگرفتن کارهای تکراری مرتبط با هوشمندی کسب و کار ( مانند گزارشات مدیریت و کارهای تحلیلی ساده )  انجام تحلیل های  موقتی گاها دشوار توسط خود افراد ( تا زمانی انجام می شوند که فعالیتها بشکل تکراری درآیند )  حصول اطمینان از دوباره اختراع نکردن چرخ  ( ازطریق بازبینی مجدد فعالیتهای مرتبط با هوشمندی کسب و کار در جهت جلوگیری از دوباره کاری ).. …