مفاهیم جدید در سازمانها, پاورپوینت مفاهیم جدید در سازمانها, دانلود رایگان پاورپوینت مفاهیم جدید در سازمانها, دانلود پاورپوینت مفاهیم جدید د

دانلود محصول پاورپوینت مفاهیم جدید در سازمانها با کد فروش ۱۹۷۱۱۲۴


دانـلـود پاورپوینت مدیریت بـا عـنـوان، مفاهیم جدید در سازمانها بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : هوشمندی کسب و کار- BIهوشمندی رقابتی – CIمدیریت محتوا – CMSData Warehouseمدیریت دانش – Knowledge Managementهوشمندی کسب و کار – Business Intelligence   معرفیموثر بر وضعیت رقابتی و ساختار سازمان جهت استفاده بهینه از انبوه اطلاعات جهت کسب مزیت رقابتی و افزایش بهره وری موثر در کاهش پیچیدگی اطلاعات و ایجاد چابکی در سازمان جهت کمک به استفاده منطقی از داده های ایجادشده از سیستمهای مدیریت مشتری و کسب و کار الکترونیکی دارای نگرش بر زنجیره ارزش کل شبکه های مرتبط با سازمان چارچوب هوشمندی کسب و کار : زیرساختی ، کارکردی ، سازمانی ، کسب و کاریهوشمندی کسب و کار – Business Intelligenceهدفراهنمایی کاربران جهت خودسرویسی بادرنظرگرفتن کارهای تکراری مرتبط با هوشمندی کسب و کار ( مانند گزارشات مدیریت و کارهای تحلیلی ساده )انجام تحلیل های  موقتی گاها دشوار توسط خود افراد ( تا زمانی انجام می شوند که فعالیتها بشکل تکراری درآیند )حصول اطمینان از دوباره اختراع نکردن چرخ& …