دانلود پاورپوینت مواد شیمیایی خطرناک

دانلود محصول دانلود پاورپوینت مواد شيميايی خطرناک با کد فروش ۱۹۷۲۵۷۱


مواد شيميايي خطرناك را بخوبي بشناسيم: ۱-  مواد منفجره  مانند انواع بمبها ، مينها ،راكتها و آمونيوم  2- گازها:  اغلب گازها داراي بوي نافذ بوده  و به مقادير ناچيزي پس از انتشار قابل تشخيص ميباشند . بعضي از آنها در رنگهاي خاصي بوده و در غلظتهاي معين اين رنگ را ميتوان تشخيص داد : گاز كلر با رنگ سبز  و بوي نافذ و خفه كننده اكسيد ازت به رنگ زرد خرمايي  و محرك و سرفه آور بخارات برم قهوه اي خرمايي و خفه كننده است عده اي از گازها بي بو وبي رنگ  ميباشند كه در صورت سمي بودن بسيار خطرناكندچون گاز مونواكسيد كربن گازها از لحاظ خطر زايي شامل : – گازهاي خفه كننده : بوتان – مونواكسيد كربن – اكسيژن فشرده – نيتروژن فشرده ، اكسيد اتيلن ، كلريد اتيلن ،و…….. – گازهاي قابل اشتعال : استيلن ، هيدروژن – گازهاي سمي : كلر ، بروميد متيل ، اكسيد نيتريك – گازهاي خورنده : اكسيد هاي گوگرد   – گازهاي غير قابل اشتعال  و غير سمي : دي اكسيد كربن ، نيتروژن ۳-مواد قابل اشتعال: – مايعات قابل اشتعال : استون ، بنزن ، چسب هاي  حا …