دانلود پاورپوینت هزینه یابی و طبقه بندی هزینه ها

دانلود محصول دانلود پاورپوینت هزینه یابی و طبقه بندی هزینه ها با کد فروش ۱۹۷۱۵۶۵


هزینه : برای درک بهترو ارائه مطلوب بحث ابتدا باید مواردی جهت یادآوری ارائه گردد: ” هزینه عبارت است از : اندازه پولی منابع که به خاطر رسیدن به یک مقصود معین یا یک مزیت مشخص ، در گذشته مصرف و فدا شده است یا در نظر است در آینده مصرف و فدا شود. ” و منظور منابع اقتصادی در تعریف هزینه عبارت است از سه عامل اصلی : مواد ، نیروی کار و سرمایه .   موضوع هزینه : ” منظور  از  موضوع هزینه عبارت است از هدفی که برای آن اندازه گیری جداگانه ای از هزینه ها ، مد نظر می باشد . به عبارت دیگر ، چنانچه استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری ، تمایل به دانستن هزینه های انجام شده برای موردی دارند ، این مورد به عنوان یک موضوع هزینه ای شناخته می شود. ”   محرک هزینه : ” محرک هزینه یا موجد هزینه ، متغیر (عامل)ی است که بر جمع هزینه ها اثر می گذارد. ”   مثال:  چنانچه محاسبه ی هزینه های تولیدی یک محصول ، موضوع هزینه باشد تعداد واحد تولید شده از آن محصول ، یک محرک هزینه تلقی می شود ، زیرا با افزایش تعدادمحصول تولید شده،جمع هزینه های تولیدی بیشتری می شود و بالعکس   هزین …