طرح درس هدیه های آسمان پایه پنجم ,بدیعه پرداز,هدیه پنجم, طرح درس هدیه پنجم دبستان,طرح,هدیه,طرح روزانه,طرح سالانه

دانلود محصول طرح درس هدیه های آسمان پایه پنجم با کد فروش ۱۹۷۲۰۸۴


فرمت فایل : ورد تعداد صفحات :۹ قسمتی از متن : اهداف هدف کلی :آشنایی باپیامبران الهی اهداف جزیی  :  – بارسالت پیامبران آشنا شود. – نام پیامبران اولوالعزم را بداند. – به وظایف مردم درباره ی پیامبران آگاهی پیدا کند. اهداف رفتاری دانش آموز دوم ابتدایی بعد از پایان درس وبدون استفاده از کتاب باید : – رسالت پیامبران را توضیح دهد.(شناختی) – پیامبران اولو العزم  رانام ببرد(شناختی). -مفهوم کار خوب وبد راتوضیح دهد. (شناختی – وظیفه ی مردم درباره ی پیامبران رابیان کند.(شناختی ) – اهمیت وجود پیامبران (به عنوان راهنما درزندگی) رادرک کند.(عاطفی) – به پیامبران احترام بگذارد.(عاطفی) – وظیفه ی خطیر آنها را درک کند.(عاطفی) –  در گروه نظم رارعایت کند.(عاطفی) – درگروه به هم فکری با هم گروهان خود بپردازد. (عاطفی)  – تفاوت شخصیت پیامبران را با سایر مردم جامعه تشخیص دهد. (مهارتی) – دربیان نظرات از خود خلاقیت نشان دهد.(مهارتی) – داستان زندگی یکی از پیامبران راتعریف کند. (مهارتی)   وسایل موردنیاز کتاب درسی، عکس داستان هایی از زندگی پیامبران، فیلم ویا انیمیشن …

طرح درس هدیه های آسمان پایه پنجم ,بدیعه پرداز,هدیه پنجم, طرح درس هدیه پنجم دبستان,طرح,هدیه,طرح روزانه,طرح سالانه

دانلود محصول طرح درس هدیه های آسمان پایه پنجم با کد فروش ۱۹۷۲۰۵۵


فرمت فایل : ورد تعداد صفحات :۹ قسمتی از متن : اهداف هدف کلی :آشنایی باپیامبران الهی اهداف جزیی  :  – بارسالت پیامبران آشنا شود. – نام پیامبران اولوالعزم را بداند. – به وظایف مردم درباره ی پیامبران آگاهی پیدا کند. اهداف رفتاری دانش آموز دوم ابتدایی بعد از پایان درس وبدون استفاده از کتاب باید : – رسالت پیامبران را توضیح دهد.(شناختی) – پیامبران اولو العزم  رانام ببرد(شناختی). -مفهوم کار خوب وبد راتوضیح دهد. (شناختی – وظیفه ی مردم درباره ی پیامبران رابیان کند.(شناختی ) – اهمیت وجود پیامبران (به عنوان راهنما درزندگی) رادرک کند.(عاطفی) – به پیامبران احترام بگذارد.(عاطفی) – وظیفه ی خطیر آنها را درک کند.(عاطفی) –  در گروه نظم رارعایت کند.(عاطفی) – درگروه به هم فکری با هم گروهان خود بپردازد. (عاطفی)  – تفاوت شخصیت پیامبران را با سایر مردم جامعه تشخیص دهد. (مهارتی) – دربیان نظرات از خود خلاقیت نشان دهد.(مهارتی) – داستان زندگی یکی از پیامبران راتعریف کند. (مهارتی)   وسایل موردنیاز کتاب درسی، عکس داستان هایی از زندگی پیامبران، فیلم ویا انیمیشن …

طرح درس هدیه های آسمان پایه پنجم ,بدیعه پرداز,هدیه پنجم, طرح درس هدیه پنجم دبستان,طرح,هدیه,طرح روزانه,طرح سالانه

دانلود محصول طرح درس هدیه های آسمان پایه پنجم با کد فروش ۱۹۷۲۰۱۷


فرمت فایل : ورد تعداد صفحات :۹ قسمتی از متن : اهداف هدف کلی :آشنایی باپیامبران الهی اهداف جزیی  :  – بارسالت پیامبران آشنا شود. – نام پیامبران اولوالعزم را بداند. – به وظایف مردم درباره ی پیامبران آگاهی پیدا کند. اهداف رفتاری دانش آموز دوم ابتدایی بعد از پایان درس وبدون استفاده از کتاب باید : – رسالت پیامبران را توضیح دهد.(شناختی) – پیامبران اولو العزم  رانام ببرد(شناختی). -مفهوم کار خوب وبد راتوضیح دهد. (شناختی – وظیفه ی مردم درباره ی پیامبران رابیان کند.(شناختی ) – اهمیت وجود پیامبران (به عنوان راهنما درزندگی) رادرک کند.(عاطفی) – به پیامبران احترام بگذارد.(عاطفی) – وظیفه ی خطیر آنها را درک کند.(عاطفی) –  در گروه نظم رارعایت کند.(عاطفی) – درگروه به هم فکری با هم گروهان خود بپردازد. (عاطفی)  – تفاوت شخصیت پیامبران را با سایر مردم جامعه تشخیص دهد. (مهارتی) – دربیان نظرات از خود خلاقیت نشان دهد.(مهارتی) – داستان زندگی یکی از پیامبران راتعریف کند. (مهارتی)   وسایل موردنیاز کتاب درسی، عکس داستان هایی از زندگی پیامبران، فیلم ویا انیمیشن …