مطالعه اثر تشعشعات رادیواکتیو بر روی سینتیک تخریب حرارتی و طول عمر برخی از پیشرانه ها…

همه چیز در مورد مطالعه اثر تشعشعات رادیواکتیو بر روی سینتیک تخریب حرارتی و طول عمر برخی از پیشرانه ها… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل مطالعه اثر تشعشعات رادیواکتیو بر روی سینتیک تخریب حرارتی و طول عمر برخی از پیشرانه ها… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: مطالعه اثر تشعشعات رادیواکتیو بر روی سینتیک تخریب حرارتی و طول عمر برخی از پیشرانه ها…

دسته بندی: فیزیک

تگ (نشان): مطالعه اثر تشعشعات رادیواکتیو,روی سینتیک تخریب حرارتی,طول عمر برخی از پیشرانه ها,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع مطالعه اثر تشعشعات رادیواکتیو بر روی سینتیک تخریب حرارتی و طول عمر برخی از پیشرانه ها…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

مطالعه اثر تشعشعات رادیواکتیو بر روی سینتیک تخریب حرارتی و طول عمر برخی از پیشرانه ها...

مطالعه اثر تشعشعات رادیواکتیو بر روی سینتیک تخریب حرارتی و طول عمر برخی از پیشرانه ها…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده. ۱
فصل اول: مقدمه و پیشینه..
۱-۱مقدمه:. ۲
۱-۲ کشف رادیو اکتیویته… ۲
۱-۲-۱رادیواکتیویته…۲
۱-۲-۲واحد های اکتیویته.. ۳
۱-۲-۳واپاشی…. ۴
۱-۲-۴برهمکنش تابش با ماده…………………………… ۴
۱-۲-۵خواص نوترونهای آزاد……………………………. ۵
۱-۲-۵-۱تقسیم بندی نوترونها از لحاظ انرژی……………… ۶
۱-۲-۵-۲ برهمکنش نوترون با ماده………………………. ۶
۱-۲-۵-۳ فعالسازي نوتروني……………………………. ۷
۱-۲-۶پرتوγ (Gamma ray)……………………………… 7
۱-۲-۶-۱برهمکنش گاما با…

f48.ir

محاسبه تحلیلی میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی ایجاد شده در گرمایش سوخت توسط الکترونهای سریع تولید شده با استفاده از باریکه‌های لیزری در قلب راکتورهای ..

همه چیز در مورد محاسبه تحلیلی میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی ایجاد شده در گرمایش سوخت توسط الکترونهای سریع تولید شده با استفاده از باریکه‌های لیزری در قلب راکتورهای .. در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل محاسبه تحلیلی میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی ایجاد شده در گرمایش سوخت توسط الکترونهای سریع تولید شده با استفاده از باریکه‌های لیزری در قلب راکتورهای .. جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: محاسبه تحلیلی میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی ایجاد شده در گرمایش سوخت توسط الکترونهای سریع تولید شده با استفاده از باریکه‌های لیزری در قلب راکتورهای ..

دسته بندی: فیزیک

تگ (نشان): تحلیلی میدان‌های الکتریکی,مغناطیسی ایجاد شده در گرمایش,سوخت توسط الکترونها,استفاده از باریکه‌های لیزری,word,دانلود پایان نامه

فایل های مرتبط با موضوع محاسبه تحلیلی میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی ایجاد شده در گرمایش سوخت توسط الکترونهای سریع تولید شده با استفاده از باریکه‌های لیزری در قلب راکتورهای ..

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

محاسبه تحلیلی میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی ایجاد شده در گرمایش سوخت توسط الکترونهای سریع تولید شده با استفاده از باریکه‌های لیزری در قلب راکتورهای ..

محاسبه تحلیلی میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی ایجاد شده در گرمایش سوخت توسط الکترونهای سریع تولید شده با استفاده از باریکه‌های لیزری در قلب راکتورهای ..

فهرست مطالب
چکیده. ۱
فصل اول:معرفی همجوشی هسته ای. ۲
۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۲- اصول فیزیکی حاکم بر همجوشی. ۵
۱-۳- محصور سازی. ۱۰
۱-۳-۱- محصور سازی گرانشی. ۱۰
۱-۳-۲- محصور سازی اینرسی. ۱۰
۱-۳-۳- محصور سازی مغناطیسی. ۱۳
۱-۳-۴- راکتورهای کلاس تجاری. ۱۹
۱-۴- نتیجه گیری. ۲۴
فصل دوم:طراحی و تحلیل چرخه های توانی برایتون هلیومی برای رآکتور HiPER.. 27
۲-۱- چکیده. ۲۸
۲-۲- چرخه توانی برایتون هلیومی. ۳۰
۲-۲-۱- توصیف مدل:. ۳۲
۲-۲-۲- نتایج. ۳۴
۲-۳- فرایند درون خنکسازی. ۳۶
۲-۴- فرایند بازگرمایش:. ۳۷
۲-۵- تحلیل…

f48.ir

مطالعه فرآیند رشد نانولایه های نازک به وسیله مدل باریکه مولکولی خالصMBE …

همه چیز در مورد مطالعه فرآیند رشد نانولایه های نازک به وسیله مدل باریکه مولکولی خالصMBE … در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل مطالعه فرآیند رشد نانولایه های نازک به وسیله مدل باریکه مولکولی خالصMBE … جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: مطالعه فرآیند رشد نانولایه های نازک به وسیله مدل باریکه مولکولی خالصMBE …

دسته بندی: فیزیک

تگ (نشان): مطالعه فرآیند رشد نانو,لایه های نازک به وسیله مدل,باریکه مولکولی خالصMBE,word,دانلود پایان نامه

فایل های مرتبط با موضوع مطالعه فرآیند رشد نانولایه های نازک به وسیله مدل باریکه مولکولی خالصMBE …

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

مطالعه فرآیند رشد نانولایه های نازک به وسیله مدل باریکه مولکولی  خالصMBE  ...

مطالعه فرآیند رشد نانولایه های نازک به وسیله مدل باریکه مولکولی خالصMBE …

 چکیده
امروزه بررسی سطوح مواد به عنوان محل برهمکنش جامد با بیرون،از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. توپوگرافی و شکل سطوح نیز می تواند بر عملکرد فیزیکی و کاربرد آنها تاثیر بگذارد، بنابراین بررسی سطوح از لحاظ تجربی و نظری اهمیت زیادی دارد با گام برداشتن به سمت نانو ساختار ها، اهمیت علم لایه های نازک در میان سایر علوم رشد قابل ملاحظه ای داشته است. لایه های نازک، به دلیل نازک بودن و در نتیجه ظهور خواص کوانتومی و همچنین بزرگی نسبت سطح به…

f48.ir

مطالعه ی شفافیت القا شده ی الکترومغناطیسی در سیستم های کوانتومی مختلف…

همه چیز در مورد مطالعه ی شفافیت القا شده ی الکترومغناطیسی در سیستم های کوانتومی مختلف… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل مطالعه ی شفافیت القا شده ی الکترومغناطیسی در سیستم های کوانتومی مختلف… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: مطالعه ی شفافیت القا شده ی الکترومغناطیسی در سیستم های کوانتومی مختلف…

دسته بندی: فیزیک

تگ (نشان): مطالعه ی شفافیت القا شده,الکترومغناطیسی در سیستم,کوانتومی مختلف,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع مطالعه ی شفافیت القا شده ی الکترومغناطیسی در سیستم های کوانتومی مختلف…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

مطالعه ی شفافیت القا شده ی الکترومغناطیسی در سیستم های کوانتومی مختلف...

مطالعه ی شفافیت القا شده ی الکترومغناطیسی در سیستم های کوانتومی مختلف…

چکیده
 شفافیت القا شده الکترومغناطیسی روشی برای حذف اثر یک محیط بر روی انتشار پرتو الکترومغناطیسی می باشد. این اثر منجر به تداخل بین اتم های برانگیخته همدوس با میدان های الکترومغناطیسی شده و باعث می شود که یک محیط بسیار کدر به شفاف تبدیل شود. در حقیقت، شفافیت القا شده الکترومغناطیسی یک اثرتداخلی کوانتومی است که جذب معمول نور را کاهش می دهد، وقتی که فرکانس آن با فرکانس تشدیدی محیط تنظیم شده باشد. ارتباط نزدیکی بین شفافیت القا شده…

f48.ir

کیهانشناخت جهان شامه ای با گرانش اصلاح شده…

همه چیز در مورد کیهانشناخت جهان شامه ای با گرانش اصلاح شده… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل کیهانشناخت جهان شامه ای با گرانش اصلاح شده… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: کیهانشناخت جهان شامه ای با گرانش اصلاح شده…

دسته بندی: فیزیک

تگ (نشان): کیهانشناخت جهان,شامه ای با گرانش اصلاح شده,word,دانلود پایان نامه

فایل های مرتبط با موضوع کیهانشناخت جهان شامه ای با گرانش اصلاح شده…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

کیهانشناخت جهان شامه ای با گرانش اصلاح شده...

کیهانشناخت جهان شامه ای با گرانش اصلاح شده…

چکیده
در این رساله گرانش اصلاح شده را در مدل های جهان شامه ای مورد مطالعه قرار دادیم. گرانش اصلاح شده را می توان به دو بخش کلی تقسم کرد: در بخش اول فضا زمان خمیده با اسکالر انحنای در لاگرانژی کنش به صورت اصلاح شده ی در می آید. این بخش فصل های اول تا چهارم این رساله را به خود اختصاص داده است. اما در بخش دوم فضا زمان بدون انحنا و تخت اما با پیچش، که با اسکالر پیچش در لاگرانژی کنش نشان داده می شود، به صورت اصلاح می شود. بر این اساس در فصل اول ابتدا به…

f48.ir

جريان جوزفسون در اتصالات پايه گرافن تحت کشش…

همه چیز در مورد جريان جوزفسون در اتصالات پايه گرافن تحت کشش… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل جريان جوزفسون در اتصالات پايه گرافن تحت کشش… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: جريان جوزفسون در اتصالات پايه گرافن تحت کشش…

دسته بندی: فیزیک

تگ (نشان): جريان جوزفسون در اتصالات,پايه گرافن تحت کشش,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع جريان جوزفسون در اتصالات پايه گرافن تحت کشش…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

جريان جوزفسون در اتصالات پايه گرافن تحت کشش...

جريان جوزفسون در اتصالات پايه گرافن تحت کشش…

 فهرست مطالب صفحه
 چکیده ..۱
مقدمه …۲
فصل اول: مروری بر گرافن
۱-۱- نانوفناوری..۷
۱-۲- اهمیت نانو ابعاد.. ۷
۱-۳- کربن …۸
۱-۴- گونه های مختلف کربن در طبیعت… ۹
۱-۴-۱- کربن بی شکل…۹
۱-۴-۲- الماس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹
۱-۴-۳- گرافیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
۱-۴-۴- فولرین………………..

f48.ir

جفت شدگی غيرعادی کوارک تاپ و توليد کوارک تاپ پاد کوارک تاپ در شتابدهنده LHC …

همه چیز در مورد جفت شدگی غيرعادی کوارک تاپ و توليد کوارک تاپ پاد کوارک تاپ در شتابدهنده LHC … در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل جفت شدگی غيرعادی کوارک تاپ و توليد کوارک تاپ پاد کوارک تاپ در شتابدهنده LHC … جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: جفت شدگی غيرعادی کوارک تاپ و توليد کوارک تاپ پاد کوارک تاپ در شتابدهنده LHC …

دسته بندی: فیزیک

تگ (نشان): جفت شدگی غيرعادی کوارک,تاپ و توليد کوارک تاپ پاد,کوارک تاپ در شتابدهنده LHC,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع جفت شدگی غيرعادی کوارک تاپ و توليد کوارک تاپ پاد کوارک تاپ در شتابدهنده LHC …

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

جفت شدگی غيرعادی کوارک تاپ و توليد کوارک تاپ پاد کوارک تاپ در شتابدهنده LHC ...

جفت شدگی غيرعادی کوارک تاپ و توليد کوارک تاپ پاد کوارک تاپ در شتابدهنده LHC …

چکیده
كوارك تاپ با جرم تقريبي سنگين­ترين ذره شناخته شده مدل استاندارد است و بنابراين نقش اساسي را در جستجوي فيزيك جديد در بازي مي­كند. بيشتر كواركهاي تاپ به صورت زوج و از طريق برهم­كنش قوي توليد مي­شوند. در اين پايان نامه ما يك عدم تقارن پس و پيش كه در توليد زوج كوارك تاپ اندازه­گيري شده است را معرفي مي­كنيم. در ادامه مدلهايي را براي توصيف اين عدم تقارن مورد مطالعه قرار مي­دهيم و نيز محدوديتهايي كه اين مدلها براي توصيف عدم…

f48.ir

مطالعه پارامترهای موثر بر همجوشی پلاسمای دوتریوم هلیوم ۳ به روش محصورسازی مغناطیسی…

همه چیز در مورد مطالعه پارامترهای موثر بر همجوشی پلاسمای دوتریوم هلیوم ۳ به روش محصورسازی مغناطیسی… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل مطالعه پارامترهای موثر بر همجوشی پلاسمای دوتریوم هلیوم ۳ به روش محصورسازی مغناطیسی… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: مطالعه پارامترهای موثر بر همجوشی پلاسمای دوتریوم هلیوم ۳ به روش محصورسازی مغناطیسی…

دسته بندی: فیزیک

تگ (نشان): مطالعه پارامترهای موثر,همجوشی پلاسمای دوتریوم هلیوم,روش محصورسازی مغناطیسی,word,دانلود پایان نامه

فایل های مرتبط با موضوع مطالعه پارامترهای موثر بر همجوشی پلاسمای دوتریوم هلیوم ۳ به روش محصورسازی مغناطیسی…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

مطالعه پارامترهای موثر بر همجوشی پلاسمای  دوتریوم هلیوم 3 به روش محصورسازی مغناطیسی...

مطالعه پارامترهای موثر بر همجوشی پلاسمای دوتریوم هلیوم ۳ به روش محصورسازی مغناطیسی…

چکیده
هدف از تحقیقات همجوشی، تولید نیروگاه هسته­ای که از لحاظ اقتصادی و محیطی مناسب باشد. مسئله­ی تولید انرژی همجوشی، دستگاهی است که بتواند سوخت را تا دمای کافی گرم کرده و سپس آن را برای مدت زمان طولانی نگه دارد، به طوری که بتواند انرژی بیشتری از طریق واکنش­های همجوشی برای گرم کردن سوخت تولید کند. اما یکی از مسائل مهم فراروی راکتورهای همجوشی آینده، وجود ناپایداری گرمایی ذاتی در راکتورهای گرما هسته­ای مانند توکامک…

f48.ir

مطالعه تحليلي خواص اپتيکي خطي و غير خطي نانو لوله هاي کربني …

همه چیز در مورد مطالعه تحليلي خواص اپتيکي خطي و غير خطي نانو لوله هاي کربني … در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل مطالعه تحليلي خواص اپتيکي خطي و غير خطي نانو لوله هاي کربني … جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: مطالعه تحليلي خواص اپتيکي خطي و غير خطي نانو لوله هاي کربني …

دسته بندی: فیزیک

تگ (نشان): مطالعه تحليلي خواص اپتيکي خطي,غير خطي نانو لوله هاي کربني,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع مطالعه تحليلي خواص اپتيکي خطي و غير خطي نانو لوله هاي کربني …

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

مطالعه تحليلي خواص اپتيکي خطي و غير خطي نانو لوله هاي کربني ...

مطالعه تحليلي خواص اپتيکي خطي و غير خطي نانو لوله هاي کربني …

   فهرست مطالب
  عنوان……. صفحه
 فصل اول: آشنایی با نانو لوله­های کربنی۱
۱-۱ مقدمه۱٫
۱-۲ کشف نانو لوله­های کربنی۱
۱-۳ مشخصات نانو لوله­های کربنی۲
۱-۴ خواص نانو لوله­های کربنی۲
۱-۴-۱ خواص مکانیکی۳
۱-۴-۲ خواص فیزیکی۳
۱-۵ معایب در نانو لوله­های کربنی۴
۱-۶ روش­های تولید نانو لوله­های کربنی۴
۱-۶-۱ روش قوس الكتريكي۵
۱-۶-۲ توليد نانو لوله­هاي کربني چندديواره۶
۱-۶-۲-۱ روش میدان مغناطیسی۶
۱-۶-۲-۲ روش یون زدوده آبی۶
۱-۶-۲-۳ روش ساخت نانو لوله­های…

f48.ir

بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی…

همه چیز در مورد بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی…

دسته بندی: فیزیک

تگ (نشان): بررسی دینامیک درهم تنیدگی,کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.