شبیه‌سازی و تحلیل تنش و تغییرشکل درحلقه‌های حرارتی و بررسی چند نمونه عیب بمنظورارائه راهکارهای اصلاحی درخطوط لوله بنزین….

همه چیز در مورد شبیه‌سازی و تحلیل تنش و تغییرشکل درحلقه‌های حرارتی و بررسی چند نمونه عیب بمنظورارائه راهکارهای اصلاحی درخطوط لوله بنزین…. در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل شبیه‌سازی و تحلیل تنش و تغییرشکل درحلقه‌های حرارتی و بررسی چند نمونه عیب بمنظورارائه راهکارهای اصلاحی درخطوط لوله بنزین…. جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: شبیه‌سازی و تحلیل تنش و تغییرشکل درحلقه‌های حرارتی و بررسی چند نمونه عیب بمنظورارائه راهکارهای اصلاحی درخطوط لوله بنزین….

دسته بندی: مهندسی مکانیک

تگ (نشان): شبیه‌سازی و تحلیل تنش,تغییرشکل درحلقه‌های حرارتی,نمونه عیب بمنظورارائه,خطوط لوله بنزین,word,دانلود پایان نامه

فایل های مرتبط با موضوع شبیه‌سازی و تحلیل تنش و تغییرشکل درحلقه‌های حرارتی و بررسی چند نمونه عیب بمنظورارائه راهکارهای اصلاحی درخطوط لوله بنزین….

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

شبیه‌سازی و تحلیل تنش و تغییرشکل درحلقه‌های حرارتی و بررسی چند نمونه عیب بمنظورارائه راهکارهای اصلاحی درخطوط لوله بنزین....

شبیه‌سازی و تحلیل تنش و تغییرشکل درحلقه‌های حرارتی و بررسی چند نمونه عیب بمنظورارائه راهکارهای اصلاحی درخطوط لوله بنزین….

فهرست مطالب
چکیده۱
فصل اول کلیات تحقیق
۱-۱بیان مسأله۳
۱-۱-۱ضرورت انجام تحقیق۳
۱-۱-۲فرضیه‌ها۴
۱-۱-۳متغیرها۵
۱-۳آنالیز تنش خطوط لوله۵
۱-۳-۱هدف از تحلیل تنش خطوط لوله۶
۱-۴تقسيم بندي خطوط لوله۶
۱-۵بارهاي وارده به خطوط لوله۷
۱-۵-۱بارهای ثابت۸
۱-۵- ۲ بارهای اتفاقی۸
۱-۵-۲ بارهای انبساطی۹
۱-۶تفاوتنیرویحاصلازانبساطحرارتیبانیرویناشیازبارمرده۹
۱-۷ضریبانعطافپذیریسیستملوله‌کشی۱۰
۱-۸فضای بین لوله‌ها۱۱
۱-۹اتصالات انبساطی۱۳
۱-۹-۱اجزاء مهم اين اتصالات۱۴
۱-۱۰معرفي…

f48.ir

تحلیل پایداری تیرنانو کامپوزیتی روی تکیه گاه الاستیک تحت نیروی محوری…

همه چیز در مورد تحلیل پایداری تیرنانو کامپوزیتی روی تکیه گاه الاستیک تحت نیروی محوری… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل تحلیل پایداری تیرنانو کامپوزیتی روی تکیه گاه الاستیک تحت نیروی محوری… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: تحلیل پایداری تیرنانو کامپوزیتی روی تکیه گاه الاستیک تحت نیروی محوری…

دسته بندی: مهندسی مکانیک

تگ (نشان): پایداری تیرنانو کامپوزیتی,تکیه گاه الاستیک,نیروی محوری,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع تحلیل پایداری تیرنانو کامپوزیتی روی تکیه گاه الاستیک تحت نیروی محوری…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

تحلیل پایداری تیرنانو کامپوزیتی روی تکیه گاه الاستیک تحت نیروی محوری...

تحلیل پایداری تیرنانو کامپوزیتی روی تکیه گاه الاستیک تحت نیروی محوری…

فهرست مطالب
عنوان صفحه چکیده ..۱
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه …۲
۱-۲- دسته بندی مواد زمینه ..۶
۱-۲-۱-پلیمرها …۷
۱-۲-۲- سرامیک ها …۷
۱-۲-۳- فلزات …۷
۱-۳- دسته بندی تقویت کننده ها…۸
۱-۳-۱- الیاف ..۸
۱-۳-۲- الیاف شیشه …………………………………………………………………………………………………………………………..۸
۱-۳-۲-۱- الیاف شیشه نوع A …………………………………………………………………………………………………………..8
۱-۳-۲-۲- الیاف شیشه نوع E…

f48.ir

مطالعه آزمایشگاهی اثرات دما و کسرحجمی نانوذرات بر لزجت دینامیکی و ضریب هدایت گرمایی نانوسیال آب اکسید آهن…

همه چیز در مورد مطالعه آزمایشگاهی اثرات دما و کسرحجمی نانوذرات بر لزجت دینامیکی و ضریب هدایت گرمایی نانوسیال آب اکسید آهن… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل مطالعه آزمایشگاهی اثرات دما و کسرحجمی نانوذرات بر لزجت دینامیکی و ضریب هدایت گرمایی نانوسیال آب اکسید آهن… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: مطالعه آزمایشگاهی اثرات دما و کسرحجمی نانوذرات بر لزجت دینامیکی و ضریب هدایت گرمایی نانوسیال آب اکسید آهن…

دسته بندی: مهندسی مکانیک

تگ (نشان): مطالعه آزمایشگاهی اثرات دما,کسرحجمی نانوذرات,لزجت دینامیکی,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع مطالعه آزمایشگاهی اثرات دما و کسرحجمی نانوذرات بر لزجت دینامیکی و ضریب هدایت گرمایی نانوسیال آب اکسید آهن…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

مطالعه آزمایشگاهی اثرات دما و کسرحجمی نانوذرات بر لزجت دینامیکی و ضریب هدایت گرمایی نانوسیال آب اکسید آهن...

مطالعه آزمایشگاهی اثرات دما و کسرحجمی نانوذرات بر لزجت دینامیکی و ضریب هدایت گرمایی نانوسیال آب اکسید آهن…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فهرست مطالب… ا
فهرست جداول ..ح
فهرست نمودارها …ط
فهرست اشکال .. ی
چکیده …ص
فصل اول: معرفی
۱-۱ تاریخچه فناوری نانو……………………………………………………………………………………………………… ۲
۱-۲ تصویری از نانو متر ………………………………………………………………………………………………………..۴
۱-۳ اهمیت مقیاس نانو ………………………………………………………………………………………………………… ۴
۱-۴ تعرف فناوری نانو…

f48.ir

تحلیل عددی ذخیره سازی انرژی گرمایی در مبدل های حرارتی با مواد تغییر فاز دهنده …

همه چیز در مورد تحلیل عددی ذخیره سازی انرژی گرمایی در مبدل های حرارتی با مواد تغییر فاز دهنده … در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل تحلیل عددی ذخیره سازی انرژی گرمایی در مبدل های حرارتی با مواد تغییر فاز دهنده … جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: تحلیل عددی ذخیره سازی انرژی گرمایی در مبدل های حرارتی با مواد تغییر فاز دهنده …

دسته بندی: مهندسی مکانیک

تگ (نشان): تحلیل عددی ذخیره سازی,انرژی گرمایی در مبدل ها,حرارتی با مواد تغییر,word,دانلود پایان نامه

فایل های مرتبط با موضوع تحلیل عددی ذخیره سازی انرژی گرمایی در مبدل های حرارتی با مواد تغییر فاز دهنده …

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

تحلیل عددی ذخیره سازی انرژی گرمایی در مبدل های حرارتی با مواد تغییر فاز دهنده ...

تحلیل عددی ذخیره سازی انرژی گرمایی در مبدل های حرارتی با مواد تغییر فاز دهنده …

 چکیده
ذخیره سازی انرژی گرمایی و مواد تغییر فاز دهنده جهت کاربرد در سیستم گرمایش و سرمایش ساختمان ها به موضوع مهمی در ۲۰ سال گذشته تبدیل شده است. هنگامی که عدم تطابق میان تولید انرژی و زمان مصرف آن وجود داشته باشد مسئله ذخیره سازی انرژی اهمیت می یابد. در کار حاضر سیالی که در مبدل حرارتی سه لوله ای در جریان استتحت تاثیر منبع گرما قرار میگیرد و این سیال سبب ذوب شدن ماده تغییر فاز دهنده ای می شودکه در حالت اولیه جامد است . در این پایان‌نامه…

f48.ir

امکان تشخیص غیر مخرب شکل هندسی حفره ها با حل معکوس معادله الاستو استاتیک به روش المان های مرزی،الگوریتم ژنتیک و گرادیان مزدوج…

همه چیز در مورد امکان تشخیص غیر مخرب شکل هندسی حفره ها با حل معکوس معادله الاستو استاتیک به روش المان های مرزی،الگوریتم ژنتیک و گرادیان مزدوج… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل امکان تشخیص غیر مخرب شکل هندسی حفره ها با حل معکوس معادله الاستو استاتیک به روش المان های مرزی،الگوریتم ژنتیک و گرادیان مزدوج… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: امکان تشخیص غیر مخرب شکل هندسی حفره ها با حل معکوس معادله الاستو استاتیک به روش المان های مرزی،الگوریتم ژنتیک و گرادیان مزدوج…

دسته بندی: مهندسی مکانیک

تگ (نشان): امکان تشخیص غیر مخرب,شکل هندسی حفره ها,حل معکوس معادله الاستو,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع امکان تشخیص غیر مخرب شکل هندسی حفره ها با حل معکوس معادله الاستو استاتیک به روش المان های مرزی،الگوریتم ژنتیک و گرادیان مزدوج…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

امکان تشخیص غیر مخرب شکل هندسی حفره ها با حل معکوس معادله الاستو استاتیک به روش المان های مرزی،الگوریتم ژنتیک و گرادیان مزدوج...

امکان تشخیص غیر مخرب شکل هندسی حفره ها با حل معکوس معادله الاستو استاتیک به روش المان های مرزی،الگوریتم ژنتیک و گرادیان مزدوج…

چکیده
در این تحقیق به شناساییموقعیت و شکلهندسی حفره­های درون یک جسم جامد همگن با حل مسئله مستقیم و معکوس الاستو استاتیک[۱] به روش المان­های مرزی[۲] ، الگوریتم ژنتیک[۳] ، روش گرادیان مزدوج[۴] و روش سیمپلکس[۵] پرداخته می­شود.
برای حل معکوس مسائل الاستو استاتیک، ابتدا نیاز به حل مستقیم آن می­باشد.در مسائل مستقیم با استفاده از روش المان­های مرزی و با دانستن هندسه دامنه شامل شکل و موقعیت حفره­ها و همچنین با داشتن شرایط مرزی، مقادیر مجهول…

f48.ir

مدل سازی انتشار ترک های ثانویه با استفاده از روش المان مرزی غیرمستقیم بر پایه تئوری ترک های خمیده (ترک های کینک) در سنگ های سخت….

همه چیز در مورد مدل سازی انتشار ترک های ثانویه با استفاده از روش المان مرزی غیرمستقیم بر پایه تئوری ترک های خمیده (ترک های کینک) در سنگ های سخت…. در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل مدل سازی انتشار ترک های ثانویه با استفاده از روش المان مرزی غیرمستقیم بر پایه تئوری ترک های خمیده (ترک های کینک) در سنگ های سخت…. جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: مدل سازی انتشار ترک های ثانویه با استفاده از روش المان مرزی غیرمستقیم بر پایه تئوری ترک های خمیده (ترک های کینک) در سنگ های سخت….

دسته بندی: مهندسی مکانیک

تگ (نشان): مدل سازی انتشار ترک ها,روش المان مرزی غیرمستقیم,پایه تئوری ترک های خمیده,word,دانلود پایان نامه

فایل های مرتبط با موضوع مدل سازی انتشار ترک های ثانویه با استفاده از روش المان مرزی غیرمستقیم بر پایه تئوری ترک های خمیده (ترک های کینک) در سنگ های سخت….

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

مدل سازی انتشار ترک های ثانویه با استفاده از روش المان مرزی غیرمستقیم بر پایه تئوری ترک های خمیده (ترک های کینک) در سنگ های سخت....

مدل سازی انتشار ترک های ثانویه با استفاده از روش المان مرزی غیرمستقیم بر پایه تئوری ترک های خمیده (ترک های کینک) در سنگ های سخت….

چکیده
ناپایداری الاستیک (کمانش)، تغییر شکل الاستیک وسیع (سفت شدن)، تغییر شکل پلاستیک بزرگ(تسلیم)، ناپایداری کششی (باریک شدگی) و شکست انواع ریزش می باشند. بررسی شکست به عنوان اصلی ترین عامل ریزش در مقیاس میکروسکوپی می تواند به عنوان اولین راه کار در پروژه ها محسوب شود. روش المان مرزی به علت سادگی و انعطاف بیشتر در مواجه با عوامل شکست امروزه مورد توجه ویژه قرار گرفته است. یکی از روش های المان مرزی غیر مستقیم روش جابجایی ناپیوستگی بوده که توسط…

f48.ir

طراحی هندسی محدوده ی نهایی معدن تاگویی ۴ بوکسیت جاجرم با استفاده از روش های تحلیلی و عددی…

همه چیز در مورد طراحی هندسی محدوده ی نهایی معدن تاگویی ۴ بوکسیت جاجرم با استفاده از روش های تحلیلی و عددی… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل طراحی هندسی محدوده ی نهایی معدن تاگویی ۴ بوکسیت جاجرم با استفاده از روش های تحلیلی و عددی… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: طراحی هندسی محدوده ی نهایی معدن تاگویی ۴ بوکسیت جاجرم با استفاده از روش های تحلیلی و عددی…

دسته بندی: مهندسی مکانیک

تگ (نشان): طراحی هندسی محدوده ی نهایی,معدن تاگویی ۴ بوکسیت,استفاده از روش های تحلیلی,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع طراحی هندسی محدوده ی نهایی معدن تاگویی ۴ بوکسیت جاجرم با استفاده از روش های تحلیلی و عددی…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

طراحی هندسی محدوده ی نهایی معدن تاگویی 4 بوکسیت جاجرم با استفاده از روش های تحلیلی و عددی...

طراحی هندسی محدوده ی نهایی معدن تاگویی ۴ بوکسیت جاجرم با استفاده از روش های تحلیلی و عددی…

چکیده
در استخراج معادن به روش روباز كه در آن پله هاي متعددي ایجاد می شود، انجام مطالعات پايداري شيبديواره ضروری است. با افزایش زاویه شیب سرتاسری معدن نسبت باطله برداری کاهش می یابد که این امر باعث صرفه جویی در هزینه های کلی معدن می شود، اما از طرف دیگر ایمنی را کاهش داده که در صورت تخریب دیواره علاوه بر آسیب رساندن به پرسنل و تجهیزات معدن صدها هزار تن خاک و سنگ روانه پیت می شوند، پس باید زاویه ای برای معدن پیشنهاد کرد که دو مسئله فوق را به…

f48.ir

موضوع دانلود دلایل افزایش نانولوله ها به پلیمرها و کامپوزیت ها

همه چیز در مورد دلایل افزایش نانولوله ها به پلیمرها و کامپوزیت ها در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل دلایل افزایش نانولوله ها به پلیمرها و کامپوزیت ها جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: دلایل افزایش نانولوله ها به پلیمرها و کامپوزیت ها

دسته بندی: مهندسی مکانیک

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع دلایل افزایش نانولوله ها به پلیمرها و کامپوزیت ها

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

دلایل افزایش نانولوله ها به پلیمرها و کامپوزیت ها

دلایل افزایش نانولوله ها به پلیمرها و کامپوزیت ها

نوع فایل power point
قابل ویرایش ۱۶ اسلاید
 
قسمتی از اسلایدها:
تبخیر محلول با امواج صوتی پرانرژی (پخشی میکرونی)
استفاده از extruder برای خرد کردن نانولوله های CVD-grown
– مخلوط کردن پلی استیرن با تترا هیدروفوران و مقدار مشخص نانولوله
– قرار دادن تحت امواج صوتی برای تبخیر حلال با زمان مشخص با توجه به طول NT ( زمان زیاد باعث ایجاد نقص در NT می شود.)
– مخلوط داخل extruder با دمای ۱۵۰ ۰c ذوب شده با ۱۰۰rpm هم می خورد
– مخلوط داخل قالب ریخته می شود
استفاده از سورفکتانت…

f48.ir

دانلود پاورپوینت بهینه سازی عملکرد هواسازها در سیستم hvac

همه چیز در مورد دانلود پاورپوینت بهینه سازی عملکرد هواسازها در سیستم hvac در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل دانلود پاورپوینت بهینه سازی عملکرد هواسازها در سیستم hvac جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: دانلود پاورپوینت بهینه سازی عملکرد هواسازها در سیستم hvac

دسته بندی: مهندسی مکانیک

تگ (نشان): بهینه سازی عملکرد هواسازها,هواسازها,عملکرد هواسازها,سیستم hvac,hvac

فایل های مرتبط با موضوع دانلود پاورپوینت بهینه سازی عملکرد هواسازها در سیستم hvac

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

دانلود پاورپوینت بهینه سازی عملکرد هواسازها در سیستم hvac

دانلود پاورپوینت بهینه سازی عملکرد هواسازها در سیستم hvac

بهینه سازی عملکرد هواسازها در سیستم hvac
 
 
فرمت فایل: pptx
تعداد اسلاید ها: ۱۰
 
 
فهرست مطالب:
عنوان
معرفی تعدادی از سیستمهای کنترل حجم AVA
تنظیم ثابت دریچه ورودی هوای بیرون بر روی حداقل ممکن
روش موازنه انرژی
فن هوای برگشتی
اندازه گیری مستقیم جریان هوای بیرون
فن تعویض هوا
کنترل تفاضل فشار
پایان
 
 
 
فروشگاه آنلاین محصولات دانلودی
پشتیبانی خرید: ۰۹۳۳۷۲۶۶۸۵۲…

f48.ir

پکیج آموزشی برد آردوینو (Arduino)

همه چیز در مورد پکیج آموزشی برد آردوینو (Arduino) در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پکیج آموزشی برد آردوینو (Arduino) جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پکیج آموزشی برد آردوینو (Arduino)

دسته بندی: مهندسی مکانیک

تگ (نشان): آردوینو,Arduino,فیلم آموزشی آردوینو,ترفند و نکات آردوینو,نرم افزار پروتئوس,پروژه آردوینو

فایل های مرتبط با موضوع پکیج آموزشی برد آردوینو (Arduino)

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

پکیج آموزشی برد آردوینو (Arduino)

آردوینو می تواند با استفاده از سنسور های مختلف محیط اطراف را احساس کند ، آردوینو می تواند با کنترل لامپ ها ، موتور ها و سایر ماژول ها بر دنیای اطراف خود تأثیر گزاری کند.میکروکنترلر بکار رفته بر روی برد آردوینو بر اساس زبان برنامه نویسی آردوینو  و محیط ویژه کدنویسی آن برنامه ریزی شده است و شما برای کد نویسی به هیچ نرم افزار جانبی و یا کامپایلر دیگری نیاز ندارید. پروژه های آردوینو می توانند به صورت stand-alone و یا مرتبط با سایر نرم افزار…

f48.ir