پاورپوینت انگل شناسی,پاورپوینت انگل,پاورپوینت درس انگل شناسی

دانلود محصول پاورپوینت انگل شناسی با کد فروش ۱۹۷۰۷۶۹

پاورپوینت انگل شناسی   360اسلایدهمراه باتصویر پروتولوژی        Protozoology پروتولوژی از نظر علمی  لغوی  شامل: Proto   =آغازین ، اولیه +  Zoo  == جانور ، حیوان +  Logy  = شناخت، شناسی است که منظور شناخت جانوران اولیه می باشد. پروتوزوآها موجوداتی تک سلولی یا     هستند وبه علم بررسی وشناخت موجودات تک سلولی پروتوزوئولوژی یا تک یاخته شناسی گفته می شود.   تاکنون بیش از ۱۵۰ هزار گونه تک یاخته شناسایی شده است که گروهی دارای زندگی انگلی وگروهی زندگی آزاددارند. از این تعداد فقط در حدود ۱۰ هزار گونه زندگی انگلی دارند وانگل  گیاهان ، جانوران وانسان هستند وتقریبآ      22-20 گونه برای انسان  بیماریزا (Pathogen) هستند که گروهی از آنها بسیار خطرناک و مرگبار میباشند ودر انسان ایجاد بیماری می کنند.   ایدز( AIDS  ) که توسط ویروسی بنام HIV     وهمچنین مصرف داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی  (  Immunosuppresive Drugs )در ه …