پاورپوینت بیهوش کننده های عمومی,پاورپوینت بیهوش کننده ها,پاورپوینت بیهوش کننده

دانلود محصول پاورپوینت بیهوش کننده های عمومی با کد فروش ۱۹۷۰۷۷۹

پاورپوینت بیهوش کننده های عمومی   55اسلایدهمراه باتصویر به زبان انگلیسی تاریخچه Joseph Priestly – discovers N2O in 1773 General anesthesia was absent until the mid-1800 ’ s William Morton administered ether to a patient having a neck tumor removed at the Massachusetts General Hospital, Boston, in October 1846. Chloroform Cyclopropane The discovery of the diethyl ether as general anesthesia was the result of a search for means of eliminating a patient ’ s pain perception and responses to painful stimuli.   بیهوشی عمومی – Hypnosis (unconsciousness) -Amnesia -Analgesia -Immobility/decreased muscle tone (relaxation of skeletal muscle) -Reduction of certain autonomic reflexes (gag reflex, tachycardia, vasoconstriction)    بیهوش کننده متعادل ا وپیوئیدها اغلب با نیتروس اکسید، اکسیژن و یک شل کننده عضلانی یا با اکسیژن و شل کننده های عضلانی بدون نیتروس اکساید مورد استفاده قرار می گیرند . مزایا: .۱تغییر بسیار جزئی …