تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری, پاورپوینت تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری, دانلود رایگان پاورپوینت تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری,

دانلود محصول پاورپوینت تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری یا (msa) با کد فروش ۱۹۷۰۸۵۱


دانـلـود پاورپوینت مدیریت بـا عـنـوان، تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری یا (msa) بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت :  Measurement System Analysis (MSA) تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری یا (msa)بهره گیری از تحلیل هایی که با استفاده از اندازه گیری و ارقام جمع آوری شده صورت می گیرد، به کیفیت سیستم اندازه گیری ارتباط دارد. اگر کیفیت سیستم اندازه گیری و در نتیجه، کیفیت ارقام حاصل از آن پایین باشد، تجزیه و تحلیل فرایند اعتبار مناسبی نخواهد داشت. علاوه بر ISO9000 در VDA و بخصوص در QS9000، بر انجام برخی از مطالعات به منظور تعیین توانایی سیستم اندازه گیری تأکید شده است. بنابراین باید مطالعات آماری مناسبی برای تجزیه و تحلیل تغییرات سیستم اندازه گیری تحت عنوان «تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری (MSA)» انجام گیردفرایند اندازه گیری فرایند اندازه گیری، فرآیندی تولیدی است که محصول آن ارقام است. داشتن چنین دیدگاهی نسبت به فرایند اندازه گیری بسیار مفید است، زیرا با این دیدگاه، تمامی تکنیک ها و ابزارهایی را که در فرآیندهای تولید استفاده می شوند می توان به کار گرفت. در شکل زیر این فراین …