پاورپوینت انواع و شرایط تعریف ,پاورپوینت درس چهارم منطق دهم انسانی

دانلود محصول پاورپوینت انواع و شرایط تعریف درس چهارم کتاب منطق دهم انسانی با کد فروش ۱۹۷۱۶۸۸

  پاورپوینت  انواع و شرایط تعریف  درس چهارم کتاب منطق دهم انسانی ۱۰اسلاید اگر از شما بپرسند که «طاس» چیست؟ چگونه می توانید طاس را معرفی کنید؟ ٔ یک راه آن است که به کتاب لغت مراجعه کنید. آمده است: طاس: مسی؛ ٔ ۱ــ طشت بزرگ؛ ۲ــ نوعی کاسه ۳ــ پیاله، ساغر؛ ۴ــ مکعب کوچکی که در شش طرف آن نقطه هایی از یک تا شش دارد؛ ۵  ــ سر بی مو. به این نوع تعریف، «تعریف لغوی» می گویند. راه دیگر این است که طاسی را پیدا کنیم و یا عکس آن را نشان دهیم و بگوییم به این شیء طاس می گویند. به این نوع تعریف، «تعریف به مثال» می گویند . راه دیگر آن است که نخست وجه مشابهت طاس با سایر اشیا را بیان کنیم و بگوییم: «نوعی ظرف مسی قدیمی است». بدین ترتیب ذهن شنونده به سمت انواع ظروف مسی قدیمی می رود. سپس وجه تفاوت آن را بیان کنیم و بگوییم «شکل ظاهری آن بخشی از یک نیم کره کامل را تشکیل می دهد». بدین ترتیب ذهن شنونده متوجه تفاوت طاس با ٔ طشت و دیگ و کماجدان و … که همگی ظروف مسی قدیمی هستند، اما شکل ظاهری آنها متفاوت است، می شود. هم …