مدیریت جامع کیفیت TQM, پاورپوینت مدیریت جامع کیفیت TQM, دانلود رایگان پاورپوینت مدیریت جامع کیفیت TQM, دانلود پاورپوینت مدیریت جامع کیفیت TQM, دان?

دانلود محصول پاورپوینت مديريت جامع كيفيت TQM با کد فروش ۱۹۷۱۱۹۰


دانـلـود پاورپوینت مدیریت بـا عـنـوان، مديريت جامع كيفيت TQM بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت :  فلسفه مديريتارتقاي کيفيت از انتخاب فلسفه مديريتي شروع مي شود. در سفر بي پايان ارتقاي کيفيت نقطه شروع براي تلاشهاي ارتقاي کيفيت در يک سازمان انتخاب آگاهانه يک فلسفه مديريتي است. ابتدا بايد مديران ارشد سازمان از ميان فلسفه هاي مديريتي رايج فلسفه اي را براي جهت دادن به تلاشهاي سازمان خود انتخاب نمايند .بايد توجه کرد که انتخاب درست اگر چه بسيار حائز اهميت است ،ولي اگر قرار است فلسفه مديريتي انتخاب شده موجب تحول اساسي در سازمان گردد اجراي صحيح آن کمتر از اجراي آن نمي باشد.مديريت جامع کيفيت با داشتن ارکان فلسفي و اصول ساده و قابل درک و فراهم نمودن يک بستر طبيعي براي تلاشها شايد تنها گزينه در پيش روي مديران باشد سه رکن مهم فلسفه مديريت جامع کيفيت يعني مشتري محوري فرايند گرايي و ارتقاي مستمر هم در رأس يک سازمان و هم در قاعده آن قابل درک و اجرااست.تعريف مديريت جامع کيفيتمديريت جامع کيفيت فرايندي است متمرکز بر روي مشتريها، کيفيت محور، مبتني بر حقايق، متکي بر تيمها که براي دستيابي به اهداف …