مدیریت رفتار موفقیت و ارتباط, پاورپوینت مدیریت رفتار موفقیت و ارتباط, دانلود رایگان پاورپوینت مدیریت رفتار موفقیت و ارتباط, دانلود پاورپوین

دانلود محصول پاورپوینت مدیریت رفتار موفقیت و ارتباط با کد فروش ۱۹۷۱۰۷۲


دانـلـود پاورپوینت مدیریت بـا عـنـوان، مدیریت رفتار موفقیت و ارتباط بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : مدیریت رفتارامروزه تأكيد بر مهارت هاي انساني از اولويت‌هاي ويژه‌اي برخوردار است. گفته شده است كه در مديريت ، توانايي رفتار كردن با مردم بيشتر از هر نوع توانايي ديگر اهميت دارد. به موجب گزارش انجمن آمريكايي مديريت ، اكثر قريب به اتفاق ۲۰۰ نفر از مديراني كه در يك بررسي پرسشي شركت كردند، بر اين رأي توافق داشتند كه مهمترين مهارت يك مدير ، توانايي در سازگاري و رفتار با مردم است. در اين بررسي ، مديران اين توانايي را حياتي تر از هوش، قاطعيت، دانش و معلومات، يا مهارت هاي شغلي درجه بندي كردند. پس اگر اين اعتقاد را داشته باشيم كه نقش هر مدير لايق، دورنگر و كاردان، تأمين بهداشت رواني كاركنان در سازمان مي ‌باشد، سخني دور از انتظار نگفته‌ايم . درست مثل آن است كه مديران سازمان ها به اين وظيفه با احساس مسئوليت و تعمق بيشتري توجه كنند و علاقه خود را نسبت به فراگيري مفاهيم اوليه آن و كاربرد اصول و مفاهيم بهداشت رواني در محيط كار نشان دهند. بهداشت رواني در محيط كار يعني مقاوم …